Skoletilhørigheten reguleres gjennom opplæringsloven. Barnet har rett til å gå på ”nærskolen”.
Kommunen kan gi forskrifter om egne opptaksområder. 

Nærskole

Hva som er nærskolen for den enkelte bestemmes ikke kun av geografisk nærhet men også av hva som regnes som naturlig geografisk område ut fra topografiske og trafikale forhold, derunder hvordan hjemmene er fordelt på grender mv.

Slik søker du om skolebytte: 

Søknad om bytte av skole

Loven gir også foresatte rett til å søke om at barnet tas inn på annen skole i kommunen. Søknaden skal være skriftlig.

Dersom søknaden innvilges, kan foreldrene måtte dekke eventuell skoleskyss selv. Det er rådmannen som fatter vedtak om annen skoleplassering. Kommunen kan avslå en slik søknad med begrunnelse i kapasitetsspørsmål eller økonomi.

Nye opptaksområder for skolene i nedre Melhus fra 1.1.22: 

Ved spørsmål ta kontakt med skolen eller send epost til rådgiver Pål Heide Kielland.