Gitt med hjemmel i Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) av 17. juli 1998 nr. 61, § 8-1.

Forskriften er vedtatt av kommunestyret den 21.04.2021 sak 0063/21. Forskriften trer i kraft den 01.01.2022.

§ 1 OPPTAKSOMRÅDER

§ 1.1 Opptaksområdene for skolene defineres gjennom inndeling i områder vedtatt av kommunestyret. Områdene må sees i sammenheng med §§ 2, 3 og 4.

§ 1.2 Områdene

Brekkåsen opptaksområde (se kartskisse 1)
Gimse opptaksområde (se kartskisse 2)
Høyeggen opptaksområde (se kartskisse 3)

Samlet kart over opptaksområdene.

§2 TILDELING AV PLASS – SKOLEBYTTE

§2.1 Tildeling av plass

Det tildeles plass i tråd med tilhørigheten definert i § 1. Tildeling er å oppfatte som enkeltvedtak.

§2.2 Søknad om skoleplass i annet opptaksområde

Den enkelte elev/ foresatte kan søke om opptak ved annen skole enn det § 1 angir, jfr. opplæringsloven § 8-1, annet ledd. Søknad om skoleplass i annet inntaksområde rettes til skolen man søker til. Søknaden blir å behandle etter reglene om enkeltvedtak. Elever som søker om plass ved skole i annet opptaksområde enn sitt eget, tildeles som hovedregel plass dersom skolen har ledig kapasitet.

§ 2.3 Retten til skyss ved skolebytte

Ved bytte av skole kan de kreves at eventuell skyss dekkes av foresatte.

§ 3 FLYTTING AV ELEVER

Retten til å gå på den skolen som ligger nærmest bostedet, er ikke absolutt. Ved svingninger i elevtallet gis kommunen anledning til å endre opptaksområdet slik at plass i eksisterende skoleanlegg utnyttes. Dersom det viser seg at kapasiteten ved den enkelte skole overstiges, kan kommunen overføre elever eller grupper av elever til et nærliggende opptaksområde.

§ 4 UNNTAK PÅ BAKGRUNN AV SAKKYNDIG VURDERING

På bakgrunn av sakkyndig vurdering fra pedagogisk-psykologisk tjeneste kan det gjøres unntak fra § 1. Det vises til Merknader fra Ot prp nr. 46 (1997-98) til opplæringsloven § 8-1.

§ 5 INFORMASJONSPLIKT OVERFOR ELEVER/FORESATTE

Forskriften skal gjøres kjent for elever/foresatte som berøres av forskriften i rimelig tid før tildeling av skoleplass.

§ 6 FORSKRIFTENS GYLDIGHET

Forskriftens § 1 gjøres gjeldende for barn født i 2016 og senere.