Ditt barn har rett på skoleskyss

Hvis barnet har bostedsadresse i en skolekrets med:

  • lang skolevei (mer enn 2 km for 1 trinn eller mer enn 4 km for 2. til 10. trinn)
  • Særlig farlig skoleveg

Hvis barnet ditt har:

  • funksjonshemming
  • midlertidig sykdom eller skad

I noen tilfeller kan dette også gjelde når barnet går på en annen skole enn det sokner til, eller som opptaksområdet tilsier.

Barnet har rett til skyss alle dager det er undervisning. Det har ikke rett på skyss i ferier etc.
Rett til skyss gjelder til ordinær undervisning, ikke leksehjelp. 

For å få skoleskyss må en søke

Søknadsfrist er 1. mars. Det er kun nødvendig å søke skoleskyss før oppstart i 1. trinn. I restene av trinnene i grunnskolen går dette automatisk.
Unntaket er hvis barnet flyttes til en annen skolekrets mens det går i grunnskolen, eller hvis barnet ikke har gått på skole i Melhus kommune tidligere. Da må det også søkes.

Søknadsskjema for ordinær skoleskyss, pdf.
Søknaden skal sendes til den enkelte skole.

Skoleskyss ved særlig farlig eller vanskelig skoleveg

Dersom eleven bor nærmere skolen enn 4 km for 2.-10. trinn og 2 km for 1. trinn, kan det søkes om skyss på grunn av særlig farlig eller vanskelig skoleveg. Søknadene behandles etter delegert myndighet av teknisk drift, eller i Utvalg for teknikk og miljø. 

Søknadsskjemaet skal sendes til skolen eleven går på. Les gjerne retningslinjene og vedlegget, som sier hvilke strekninger som gir rett til skoleskyss. 

Dette sier loven om skoleskyss

Rett til skoleskyss reguleres av Opplæringslova, spesielt § 4a, 7 og 13.
Det er Trøndelag fylkeskommune ved samferdselsavdelingen som vedtar om en elev har rett til skyss. Deretter er det AtB, fylkets kollektivtransportsforvalter, som organiserer og utvikler skoleskyssen.
Praktisk informasjon om skoleskysstilbudet finner du på AtB sine hjemmesider.

Ved delt foreldreansvar kan foresatte søke om skoleskyss fra begge bostedsadressene til eleven. Mer informasjon finner du på Udir sine hjemmesider.
Her finner du egenerklæringsskjema ved delt bosted. Søknad leveres skolen.

For deg som reiser med buss som ordinær passasjer (ikke skoleskyss), se informasjon om rutetabeller og driftsmeldinger fra AtB.

Har du spørsmål?

Er du usikker på noe om skoleskyss eller trenger hjelp med søknaden?
Kontakt skolen barnet går på, da får du god hjelp av administrasjonen som kjenner til regler, rutiner og skolekretsen.