Nærværsplanen er rettet mot elever i grunnskolen, og skal være skolenes verktøy for å oppdage og hjelpe elever med bekymringsfullt fravær. Planen skal brukes i samarbeid med foresatte og andre instanser for å kartlegge og lage en felles samarbeids-/tiltaksplan for den enkelte elev. I noen tilfeller av skolefravær vil det være behov for mer spesialisert kompetanse, og planen gir retningslinjer for samhandling.

Nærværsplanen anviser hvordan skolen kan holde oversikt med elevers fravær i grunnskolen i Melhus kommune, definerer hva som er å regne som bekymringsfullt fravær, samt beskriver kartleggingsmetoder, tiltak og ansvar hos relevante enheter i kommunen. Hvis tidlige tiltak ikke er tilstrekkelige, kan skolen i tillegg til eleven og foresatte, også organisere tiltakene i et nærværsteam med deltakelse av representanter fra f.eks. skolehelsetjenesten, PPT, «Arbeid og helse», barneverntjenesten, BUP og eventuelt fastlege.

Nærværsplanen er gjort allment tilgjengelig her på siden til informasjon for foresatte og elever. Den er samtidig gjort tilgjengelig for alle rektorer, kontaktlærere og annet personale ved skolene, skolehelsetjenesten, «Arbeid og helse», PPT og kommunens fastlegekontorer. Den vil iverksettes fra høstsemesteret 2021 for hele grunnskolen i Melhus og revideres ved årsskiftet 2021/2022. Innholdet på denne siden oppdateres løpende ved revisjon.

Last ned tiltaksplanen her.

 

Skjemaer (pdf)

Skjemaer (word)