Kortet er gyldig i hele Norge. Beviset kan også benyttes i hele Europa, men da etter de enkelte lands regler.

Formål

Formålet med ordningen er å gi forflytningshemmede med et reelt behov for parkeringslettelse et tilgjengelig parkeringstilbud.

Det blir derfor stilt strenge krav til å dokumentere behovet for parkeringslettelse.

Forskrift om parkeringstillatelse for forflytningshemmede regulerer reglene for å få parkeringstillatelse. 

Slik søker du: 

Søknadsskjema: Parkeringstillatelse for forflytningshemmede

Det er helse- og velferdskontoret som behandler søknaden. Lege og sykehus kan også sende henvendelse på vegne av deg. Søknaden må også inneholde en legeerklæring.

Kontakt: 

Helse- og velferdskontoret
Tlf: 957 11 444
E-post

Hvem kan søke?

  • Bilfører som har særlig behov for parkeringslettelser ved bosted, arbeid og/eller annen aktivitet fordi du har store vansker med å bevege deg over noe lengde.
  • Passasjer som regelmessig trenger hjelp av fører utenfor bilen og som har særlig behov for parkeringslettelser ved bosted, arbeid og/eller annen aktivitet fordi du ikke kan gå eller har store vansker med å bevege deg over noen lengde.

Hva kreves for å få innvilget parkeringstillatelse?

Du kan søke om parkeringstillatelse

  • dersom du av ulike grunner ikke kan gå, eller har store vansker med å bevege deg over noen lengde,
  • og i tillegg ha et særlig behov for parkeringslettelse i samband med bolig, arbeid, utdanning og/eller annen aktivitet.

Du må oppfylle begge vilkårene.

Du må kunne dokumentere en sykdomstilstand som begrenser forflytningsevnen. Problemer med å forflytte seg eller med å bære, eller at det er få parkeringsplasser i nærheten er for eksempel ikke tilstrekkelig grunn alene til å få parkeringstillatelse.

Legeerklæringen er kun det medisinske grunnlaget for å vurdere behovet for parkeringstillatelse. I selve søknaden må du i tillegg få fram opplysninger som tilsier at du har særlig behov for parkeringslettelser. I tillegg må du begrunne hvorfor det ordinære parkeringstilbudet på et eller flere konkrete steder ikke er tilstrekkelig til å dekke behovet ditt.

Du må kunne dokumentere

  • behov for å parkere ved bosted, arbeid og utdanning eller ved regelmessige aktiviteter, på parkeringsplasser som er offentlig skiltet og reservert i henhold til Parkeringsforskriften og Skiltforskriften.
  • at aktiviteten du søker parkeringslettelse for er av en viss hyppighet, “ofte” er ikke tilstrekkelig.
  • konkrete behov, og ikke framtidige eller tenkte behov.

Både bilfører og passasjer kan søke om parkeringstillatelse for forflytningshemmede. Søker du som passasjer må du også dokumentere at du har behov for hjelp av fører utenfor bilen/at du ikke kan vente alene mens fører parkerer.

Ikke en økonomisk støtteordning

Parkeringstillatelse er ikke ment som en økonomisk støtteordning. Vi vektlegger derfor ikke kostnader til bruk av bil eller parkering ved vurdering av søknaden. Vi legger heller ikke vekt på om du mottar støtte til bil, at du har behov for gratis passering av bomring eller ønske om fritak for piggdekkavgift.

Hvor lenge varer parkeringstillatelsen?

Tillatelsen gis vanligvis for 2-5 år, men kan i helt spesielle tilfeller gis for en kortere periode. Parkeringstillatelsen er ikke en økonomisk støtteordning.

Parkeringstillatelsen er et personlig dokument, og kan ikke benyttes av andre enn kortinnehaver. Kortet må betraktes som et verdipapir. Parkeringsbeviset, altså selve kortet, skal plasseres med forsiden av kortet godt synlig i frontruten. Navn og bilde står på baksiden av kortet. Beviset skal forevises ved kontroll.

Hva skjer etter jeg har søkt om parkeringstillatelse?

Når helse- og velferdskontoret har mottatt søknaden din, vil vi fordele den til en saksbehandler og prioritere når den skal behandles. Du vil bli kontaktet av saksbehandler om vi har behov for å innhente flere opplysninger om ditt behov for parkeringslettelse.

Jeg har fått et vedtak fra kommunen, men er ikke fornøyd. Kan jeg klage på vedtaket?

Du har rett til å klage på vedtaket. Du må klage innen fire uker fra du mottok vedtaket. I klagen din må du nevne hvilket vedtak du klager på og hva du ønsker å få endret i vedtaket. Du bør også komme med opplysninger som kan ha betydning for behandling av klagen.

Du må sende klagen til helse- og velferdskontoret, som videre sender klagen din til politisk klagenemd. Politisk klagenemd behandler saken og fatter endelig vedtak.