Slik kan du få tjenesten:
Du kan søke muntlig eller skriftlig hos helse- og velferdskontoret. Lege og sykehus kan også sende henvendelse på vegne av deg. 

Du søker elektronisk på kommune24-7.no
Du kan også søke muntlig. Ta kontakt med oss. 

Kontakt

Helse- og velferdskontoret
Tlf: 72 85 80 85
E-post

Hva er parkeringstillatelse?

Med en parkeringstillatelse kan forflytningshemmede parkere på egnet handikap-parkering - samt fritt på alle offentlige parkeringsplasser uten å betale avgift. Kortet er gyldig i hele Norge.

Hvem kan søke?

  • Fører av motorvogn som har særlig behov for parkeringslettelser i samband med bosted, arbeid og/eller annen aktivitet fordi vedkommende har store vansker med å bevege seg over noe lengde.
  • Passasjer som regelmessig trenger hjelp av fører utenfor motorvognen og som har særlig behov for parkeringslettelser i samband med bosted, arbeid og/eller annen aktivitet fordi vedkommende ikke kan gå eller har store vansker med å bevege seg over noen lengde.

Hva kreves for å få innvilget parkeringstillatelse?

Det må foreligge et særlig behov for parkeringslettelse. Det er altså ikke bare graden av forflytningshemming eller helseproblemer som avgjør om du får innvilget søknaden. Parkeringsbehovet ditt er også avgjørende. I søknaden må du spesifisere hvor, når og hvorfor du har behov for å lette din parkeringssituasjon. Legeerklæring som bekrefter at du har forflytningsvansker og særskilt behov for parkering, må vedlegges søknaden. Det understrekes at bæring av varer ikke er et kriterium for å få parkeringslettelse.

Hva skjer etter jeg har søkt om parkeringstillatelse?

Når helse- og velferdskontoret har mottatt søknaden din, vil vi fordele den til en saksbehandler og prioritere når den skal behandles. Du vil bli kontaktet av saksbehandler om vi har behov for å innhente mer opplysninger angående ditt behov for parkeringslette.

Jeg har fått et vedtak fra kommunen, men jeg er ikke fornøyd. Kan jeg klage på vedtaket?

Du har rett til å klage på vedtaket. Du må klage innen fire uker fra du mottok vedtaket. I klagen din må du nevne hvilket vedtak du klager på og hva du ønsker å få endret i vedtaket. Du bør også komme med opplysninger som kan ha betydning for behandling av klagen.

Du må sende klagen til helse- og velferdskontoret, som videre sender klagen din til politisk klagenemd. Politisk klagenemd behandler saken og fatter endelig vedtak.