Du søker om trygghetsalarm hos helse- og velferdskontoret
Lege og sykehus kan også sende henvendelse på dine vegne.

Slik søker du: 

Helse- og omsorgstjenester - søknad

Du kan også søke muntlig, ta kontakt med oss: 

Helse- og velferdskontoret, 
Tlf: 957 11 444
E-post

Hva er en trygghetsalarm?

En trygghetsalarm er en alarmknapp som du bærer rundt håndleddet eller i en snor rundt halsen og som gir deg mulighet til å tilkalle hjelp fra hjemmetjenesten. Alarmen kan benyttes inne i boligen din.

I Melhus kommune er trygghetsalarm en behovsprøvd tjeneste. Den er ment å hjelpe eldre og andre personer med funksjonsnedsettelse med å varsle behov for bistand fra hjemmetjenesten utover avtalte besøk. For å få innvilget en slik alarm er du nødt til å fylle en del vedtatte kriterier.

Du må ha et behov for helse- og omsorgstjenester. Personer som har stor fallfare eller hyppige fall kan likevel få trygghetsalarm. Det er i utgangspunktet også et krav at du bor alene. Trygghetsalarm kan innvilges hvis den gjør det mulig for andre medlemmer i husstanden å opprettholde aktiviteter utenfor hjemmet.

Trygghetsalarm er ikke en akutt tjeneste i Melhus, men et hjelpemiddel for å kunne varsle fra om behov for assistanse til praktiske gjøremål.

Ved behov for øyeblikkelig hjelp skal i utgangspunktet legevakt (116117) eller ambulanse (113) tilkalles.

Det vil gi deg rask og riktig hjelp i akutte tilfeller. Det må regnes med en viss responstid fra hjemmetjenesten ved bruk av trygghetsalarm.

Trygghetsalarmen er knyttet til et responssenter som tar kontakt med deg dersom du trykker på alarmen. Responssenteret vurderer nødvendig oppfølging og videreformidler til hjemmetjenesten dersom det er behov for besøk. All aktivitet knyttet til bruk av alarmen dokumenteres fortløpende i din pasientjournal.

Gode alternativer til trygghetsalarm

Mange opplever at de har bedre nytte av et alternativ til trygghetsalarm som også fungerer utenfor hjemmet. Dette gjelder også for deg som ikke innfrir kriteriene for alarm som kommunal tjeneste. Det finnes mange gode alternativer som du selv kan anskaffe.

Disse alternativene har et bredt spekter av funksjoner som overgår den kommunale trygghetsalarmen. Eksempler på dette er private trygghetsalarmer, smartklokker og telefoner (DORO) som kan kobles til alarmknapp. Dette er løsninger som fungerer også utenom boligen din og kan i tillegg inneholde blant annet GPS-sporing.

Disse hjelpemidlene har også fleksible løsninger for oppsett av varslingskjeder. Mottakere av varsler kan for eksempel være pårørende, naboer, eller bekjente. Det er ikke nødvendigvis den som mottar varslet som må dra for å hjelpe bruker. Mottaker kan videreformidle behov for hjelp til rette instans/personer som kan være legevakt, 113, hjemmetjenesten eller andre nære.

Helse- og velferdskontoret kan gi veiledning om ulike hjelpemidler på markedet. 

Slik søker du

Du kan sende en skriftlig søknad per e-post eller brev til helse- og velferdskontoret. I søknaden bør du spesifisere hva du trenger hjelp til gjennom uken. Du bruker skjemaet helse- og omsorgstjenester - søknad

Du kan også ta kontakt med helse- og velferdskontoret på telefon 957 11 444 eller per e-post

Telefonen er betjent kl. 10-11 og 12-14 mandag, torsdag og fredag. 

Hva koster det å ha trygghetsalarm?

Kommunen kan ta betalt etter forskrift om egenbetaling for kommunale helse- og omsorgstjenester (lovdata.no). Nivå for betaling fastsettes av kommunestyret.

Egenandelen i 2023 er satt til 112 kr/mnd ved inntekt inntil 2G og 290 kr/mnd ved inntekt over 2G. Les mer om grunnbeløpet på nav.no.

De som har trygghetsalarm som et ledd i nødvendig helsehjelp, eller som erstatning for annen helsehjelp, unntas.

Melhus kommune sørger for det praktiske knyttet til installasjon, oppsett og vedlikehold.

Hva kan jeg forvente av kommunen?

  • Trygghetsalarmen betjenes hele døgnet, hele året.
  • Trygghetsalarmen er tilknyttet et responssenter på Stjørdal.
  • Responssenteret vurderer nødvendig oppfølging og videreformidler til hjemmetjenesten dersom det er behov for besøk. Det må regnes med en viss responstid fra hjemmetjenesten ved bruk av trygghetsalarm.

Dette forventer vi av deg

For at vi skal gi riktig og nødvendig hjelp forventer vi følgende: 

  • Alarmen må være tilkoblet hele døgnet
  • Du bærer trygghetslarmsmykket hele døgnet
  • Nøkkelboks med nøkkel til inngangsdør er montert
  • Det gis beskjed hvis man er bortreist eller dersom hjelpen blir overflødig av andre årsaker
  • Alarmen har begrenset rekkevidde og kan bare benyttes innendørs

Hvem får jeg hjelp av?

Alarmen besvares fra responssenteret på Stjørdal.

Hjemmetjenesten foretar besøk til bruker ved behov.

Kan jeg klage på vedtaket?

Dersom du har fått et vedtak fra kommunen, men ikke er fornøyd, har du rett til å klage. 

Du må klage innen fire uker fra du mottok vedtaket. I klagen din må du nevne hvilket vedtak du klager på, og hva du ønsker å få endret i vedtaket. Du bør også komme med opplysninger som kan ha betydning for behandling av klagen.

Klagen sender du til helse- og velferdskontoret, som vurderer klagen først. Hvis de ikke tar klagen din til følge, blir klagen sendt til Statsforvalteren i Trøndelag som behandler den.