Slik kan du få tjenesten:

Du kan søke om omsorgsstønad hos helse- og velferdskontoret. Lege og sykehus kan også sende henvendelse på vegne av deg. 

Du søker her: Helse- og omsorgstjenester - søknad

Du kan også søke muntlig. Ta kontakt med oss: 

Helse- og velferdskontoret
Tlf: 957 11 444
E-post

Mer informasjon om tjenesten:

Hva er omsorgsstønad?

Omsorgsstønad er en godtgjøring som skal sørge for at du som utfører omsorgsoppgaver privat skal kunne fortsette med omsorgsarbeidet. Det kan tildeles personer som utfører pleie- og omsorgstjenester for personer med særlig stort hjelpebehov. Ordningen er en alternativ organisering av praktisk og personlig hjelp til personer med stort hjelpebehov.

Hvem kan søke?

Dersom du har et særlig tyngende omsorgsarbeid kan du søke omsorgsstønad. Omsorgsarbeidet bør redusere dine muligheter til annet arbeid.

Hva kreves for å bli innvilget omsorgsstønad?

 • Det må foreligge særlig tyngende omsorgsarbeid
 • Søker må bo eller oppholde seg i kommunen
 • Søker må være berettiget tjenester etter pasient- og brukerrettighetsloven
 • Det må være til det beste for den hjelpetrengende at hjelpen gis fra søker
 • Det må foreligge legeuttalelse

Det er viktig å merke seg at dette ikke er absolutte kriterier for innvilgelse, og man kan innvilges omsorgsstønad selv om ingen, eller bare få av momentene er oppfylte. Motsatt kan det tenkes at man ikke innvilges omsorgsstønad selv om mange av momentene er oppfylte, dersom kommunen etter en konkret helhetsvurdering mener at det likevel ikke bør innvilges.

Videre kan det tenkes at andre momenter enn de som er nevnt her vil tillegges vekt ved avgjørelsen av om omsorgsstønad skal tildeles i den enkelte sak.

Hvilke momenter tilsier at det er særlig tyngende omsorgsarbeid?

 • Om søkeren arbeider mange timer per måned
 • Om arbeidet innebærer mye nattarbeid eller avbrudd i nattesøvnen
 • Hvordan omsorgsarbeidet er fordelt over tid – skjer dette i perioder eller hele tiden
 • Om omsorgsarbeidet har vart, eller er forventet å vare, i lang tid
 • Om omsorgsarbeidet fører til sosial isolasjon og mangel på ferie og fritid
 • om søkeren har omsorg for mer enn én person
 • om søkeren har omsorgsplikt (for eksempel om omsorgsmottakeren er søkerens mindreårige barn, der omsorgsyteren har en omsorgsplikt)
 • Om søkeren har inntektstap

Hvordan går du frem for å omsorgsstønad?

Søknaden sendes til helse- og velferdskontoret, som foretar en individuell helhetsvurdering av behovet, og deretter fatter vedtak. Vedtaket er tidsbegrenset. 

Søknad om hjelpestønad fra NAV må fremmes før søknad om omsorgsstønad vil bli behandlet, jfr. rundskriv I-1998-42. For å forenkle søknadsprosessen vil det være en fordel om en kopi av søknaden om hjelpestønad legges ved søknaden. Dersom omsorgsstønaden og hjelpestønaden til sammen overstiger det som er rimelig å betale for omsorgen, vil omsorgsstønaden bli avkortet tilsvarende.

Både omsorgsmottaker og omsorgsyter kan søke. I de tilfeller der omsorgsmottaker er umyndig eller ikke i stand til selv å søke, kan verge søke på vegne av omsorgsmottaker.

Hva skjer etter at jeg har søkt om omsorgsstønad?

Når helse- og velferdskontoret har mottatt søknaden din, vil vi fordele den til en saksbehandler og prioritere når den skal behandles. Du vil bli kontaktet av saksbehandler for å avtale et tidspunkt for et besøk hjemme hos deg.

På hjemmebesøket vil saksbehandler stille deg en del spørsmål for å finne ut av hva du har behov for av hjelp og hvor mange timer du har behov for. Du vil også få informasjon om helse- og omsorgstjenester som kommunen tilbyr.

Jeg har fått et vedtak fra kommunen, men jeg er ikke fornøyd. Kan jeg klage på vedtaket?

Du har rett til å klage på vedtaket. Du må klage innen fire uker fra du mottok vedtaket. I klagen din må du nevne hvilket vedtak du klager på og hva du ønsker å få endret i vedtaket. Du bør også komme med opplysninger som kan ha betydning for behandling av klagen.

Du må sende klagen til helse- og velferdskontoret, som skal vurdere klagen først. Hvis vi ikke tar klagen din til følge, sender vi den til Fylkesmannen i Trøndelag som behandler den.

Informasjon om omsorgsstønad i PDF

Mer informasjon om ordningen kan du lese på Omsorgsstønad (PDF). 

Nyttig informasjon

Det offentlige nettstedet helsenorge.no har informasjon om retten til omsorgsstønad.