Tjenesten skal gjøre det mulig for personer med funksjonsnedsettelse med behov for assistanse eller ledsager å delta i ulike kultur- og fritidsarrangement. 

Søk her: Ledsagerbevis - søknad

Du kan også søke muntlig. Ta kontakt med oss: 

Helse- og velferdskontoret
Tlf: 957 11 444
E-post

Målgruppe

Alle som har en form for funksjonshemming, om den er fysisk, psykisk, skjult eller sammensatt. 

Kriterier og vilkår

Funksjonshemmingen må normalt være av 2-3 års varighet. Det eneste kravet til ledsager er at vedkommende må ha fylt 16 år. 

Her kan du lese de veiledende nasjonale retningslinjer for ledsagerbevis på bufdir.no.

Omfang og bruksområde for ledsagerbevis

Med ledsagerbevis kan den funksjonshemmede selv velge hvem de ønsker å gå på kultur- og fritidsarrangemnet med. Beviset vil kunne benyttes ved alle kommunale bygninger og arrangement som har akseptert ordningen med ledsagerbevis, uavhengig av kommune- og fylkesgrenser. Arrangører og lokaler som aksepterer ordningen, markerer dette med det offentlige fastsatte symbolet for ledsager ved inngang/luke og lignende. 

Billetter til forestillinger og andre arrangementer bestilles på ordinær måte. Innehaveren av ledsagerbeviset kan ikke forlange inngang dersom det er utsolgt. Noen arrangører kan ha begrensninger på bruk av ledsagerbeviset, eller kreve forhåndsbestillinger. 

Ønsker den funksjonshemmede å benytte seg av transport eller kultur- og fritidstilbud utenfor Melhus kommune, må den aktuelle kommune kontaktes for informasjon om tilgjengelige brukersteder. 

I Melhus kommune kan ledsagerbeviset benyttes på følgende steder: 
- Kommunale kulturtilbud og arrangement (f. eks. kino, basseng) 
- Riksteateret 
- De fleste kulturarrangement i regi av frivillige lag- og foreninger

Pris

Ledsagerbeviset er gratis. 

Skal du fornye ledsagerbeviset?

Når ledsagerbeviset har gått ut, må du søke på nytt.

Søk her: Ledsagerbevis - søknad

Du kan også ta det muntlig med oss. Send oss e-post, eller ring på telefon 957 11 444. 

Du trenger ikke sende nytt bilde, men dersom du har forandret deg mye siden forrige bilde ble tatt kan du sende nytt bilde på e-post

Merk e-posten tydelig med navn og at det gjelder ledsagerbevis. 

Varighet

Etter fire år må ledsagerbeviset fornyes. Da gjøres en ny vurdering av behovet.  

Saksbehandlingstid

Søknader behandles fortløpende.

Normal saksbehandlingstid er tre (3) uker. Da regner vi fra søknaden er fullstendig dokumentert. Det fremgår av søknadsskjemaet hvilke dokumentasjonskrav som må være oppfylt. 

Lovverk

Avgjørelser om tildeling av ledsagerbevis regnes som enkeltvedtak, i tråd med forvaltningsloven. Du finner den på lovdata.no

Du har rett til å klage

Får du avslag på søknaden din, skal den være begrunnet. På alle vedtak skal det opplyses om adgangen til å klage.