Foreldrebetaling

Maksprisen for et ordinært heltidstilbud fastsettes av Stortinget. 

Priser for deltidsplasser fastsettes etter makspris. 

 

Gjeldende betalingsbestemmelser

Les mer om nasjonale bestemmelser om foreldrebetaling.

Redusert foreldrebetaling

Her finner du søknad om redusert foreldrebetaling barnehage

 

Dere kan ha rett til lavere pris på barnehageplass

Dersom din familie har en inntekt som er lavere enn 557.333 kroner, kan dere søke om redusert betaling for barnehageplassen.
Har dere barn på to år eller eldre, kan dere også ha rett til gratis kjernetid.

Redusert foreldrebetaling

Dersom dere får innvilget søknaden om redusert foreldrebetaling, betaler dere seks prosent av familiens årlige bruttoinntekt, fordelt på 11 måneder (juli er betalingsfri).
Penger for mat kommer i tillegg. Hver enkelt barnehage bestemmer selv hvor mye foreldrene skal betale for maten, og beløpet kan derfor variere.

Gratis kjernetid

Familier som har en samlet bruttoinntekt lavere enn 548.500 kroner i året, får automatisk innvilget gratis kjernetid (20 timer i uken) for barnehagebarn som er to år eller eldre. Inntektsgrensen blir vanligvis justert 1.august hvert år.

Slik søker dere

Husk at:

  • Hver familie trenger bare å sende én søknad. Dette gjelder også dersom dere har flere barn i barnehage.
  • Dere må søke på nytt hvert år, innen august. Dersom familiens inntekt blir vesentlig lavere i løpet av barnehageåret, kan dere sende ny søknad.
  • Dere må dokumentere husstandens økonomiske situasjon, og må legge ved følgende dokumentasjon:
    • Kopi av siste skattemelding
    • Dokumentasjon av inntekt, som lønn, næringsoppgave, stønad, utbetalinger fra NAV,

Dersom du ikke ønsker å sende dette med elektronisk søknadsskjema kan dokumentasjon også sendes til:
Melhus kommune, økonomiavdelingen 
Rådhusvegen 2 
7224 Melhus                          

Utdanningsdirektoratets hjemmesider finner du ytterligere informasjon om foreldrebetaling for barnehageplass.