For å sikre fortetting med tilstrekkelig bokvalitet og sikre befolkningens helse og trivsel, skal det i plan- og utbyggingssaker med nye boliger avsettes gode uteoppholdsareal på egen grunn.
Les 
norm for leke- og uteoppholdsareal i Melhus kommune