Midlene bevilges fra et fond opprettet av Melhus kommunestyre i sak PS 85/20, samt tilførsler fra utbyggere iht. inngåtte utbyggingsavtaler. Fondet skal synliggjøre den nytten samfunnet har av dyrka jord, og skal bidra til at vi ikke har netto tap av matjord i kommunen som følge av at matjord går med i utbyggingssaker.

1. Vilkår:

1.1. Det gis kun tilskudd til nydyrket areal i Melhus kommune.

1.2. Det er et vilkår for søknad om tilskudd at nydyrkingen er godkjent av kommunen. Godkjent plan skal ikke være eldre enn 3 år.

1.3. Det gis kun tilskudd til areal som kan klassifiseres som fylldyrka jord.

1.4. Det kan gis tilskudd til utarbeiding av geotekniske uttalelser og naturtypekartlegging som er nødvendig for kommunens behandling av nydyrkingssøknad. Det kan også gis tilskudd til eksterne planleggingskostnader.

1.5. Tilskudd kan gis til eiere av jordbruksareal eller foretak som leier jordbruksareal. Tiltak som gjennomføres på leid areal må ha grunneiers tillatelse.

1.6. Drifta på eiendommen og det omsøkte tiltaket må være i henhold til gjeldende lover og forskrifter.

2. Beregning av tilskudd:

2.1. Det gis et fast nydyrkingstilskudd på kr 4.000,- pr daa ferdig fulldyrka jord.

2.2. Tilskudd til utarbeiding av nødvendige planer, naturtypekartlegginger og geotekniske uttalelser avgrenses til 50% av dokumenterte eksterne kostnader, maksimalt kr 30.000,- pr søker.

2.3. Arealbegrensning pr søker: Dersom det er begrensede midler kan det settes en arealbegrensning pr godkjent plan.

3. Søknad og utbetaling:

3.1. Søknad om tilskudd skal sendes kommunen innen 1.november. Søknader som ikke behandles kan overføres til neste år.

3.2. Søknadsskjema fastsatt av kommunen skal benyttes.

3.3. Tilskudd utbetales etter skriftlig anmodning når nydyrkingen er ferdig, og i hht godkjent og oppmålt areal av kommunen.

4. Administrasjon og klage:

4.1. Retningslinjene gjelder fra det året tilskuddsordningen innføres.

4.2. Vedtak om tilskudd fattes av enhet for Arealforvaltning.

4.3. Vedtak fattet av administrasjonen kan påklages til Utvalg for Teknikk og miljø (klageinstans).

4.4. Kommunen kan kreve nødvendige opplysninger og kontrollere at bruken av tilskuddsmidlene er i tråd med forutsetningene. Tilskuddet kan kreves tilbakebetalt helt eller delvis dersom det oppstår forhold som er i strid med forutsetningene for innvilgning av tilskudd.