Fulldyrket areal er ca. 70 000 dekar. Av dette nyttes vel halvparten til kornproduksjon. Omlag 1500 - 2000 dekar nyttes til potetproduksjon, mens resten er gras til eng, beite og grønnfor.
I kommunen er det et betydelig omfang av husdyrhold. Melkeproduksjonen på Hølonda står fortsatt sterkt, mens antall melkeprodusenter i dalføret stadig minker.

Kommunen har også et betydelig innslag av økologisk landbruk, og er den kommunen i Norge som produserer mest økologisk melk.  17 melkebruk leverer økologisk melk eller er i ferd med å legge om til økologisk melkeproduksjon.