SMIL (Spesielle miljøtiltak i jordbruket)

SMIL er en offentlig tilskuddsordning som kan brukes til blant annet istandsetting og skjøtsel av jordbrukets kulturminner.
Les mer om ordningen på Landbruksdirektoratets hjemmesider.
Her finner du søknadsskjema for SMIL-midler.

Søknadsfrister er 15. juni og 15. august. 

Les Strategier for bruk av spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL-midler) i Melhus kommune

Drenering

God drenering er avgjørende for å kunne øke matproduksjonen i årene som kommer. Det er også et viktig ledd i å tilpasse jordbruket til et endret klima med mer nedbør. God drenering reduserer faren for erosjon fra jordbruksarealer og bidrar på den måten til god vannkvalitet og et godt vannmiljø. Godt drenert jord slipper dessuten ut mindre lysgass enn vannmettet jord. (Kilde: Landbruksdirektoratet).
OBS: Økte tilskuddssatser: I jordbruksoppgjøret ble det bestemt å øke tilskuddssatsen for drenering til 2 000 kroner per dekar og 30 kroner per meter for enkeltgrøfter. Mer informasjon finner du på Landbruksdirektoratets hjemmesider.

Les mer på Landbruksdirektoratets hjemmesider eller denne kortversjonen fra Fylkesmannens landbruksavdeling i Nord-Trøndelag.
Her finner du søknadsskjema for midler til drenering.

Regionale miljøtilskudd

Hvert fylke har et eget miljøprogram med et utvalg miljøtiltak du kan få tilskudd for å utføre. Tiltakene blir bestemt ut i fra hva Statsforvalteren ser på som de største miljøutfordringer i sitt fylke. På Landbruksdirektoratet sine nettsider finner du informasjon om slike regionale tilskudd.