SMIL (Spesielle miljøtiltak i jordbruket)

SMIL er en offentlig tilskuddsordning som kan brukes til blant annet istandsetting og skjøtsel av jordbrukets kulturminner.
Les mer om ordningen på Landbruksdirektoratets hjemmesider, eller  denne kortversjonen fra Landbruksdirektoratet og Norsk Kulturminnefond.
Her finner du søknadsskjema for SMIL-midler.

Drenering

God drenering er avgjørende for å kunne øke matproduksjoneni årene som kommer. det er også et viktig ledd i å tilpasse jordbruket til et endret kloima med mer nedbør. God drenering reduserer faren for erosjon fra jordbruksarealer og bidrar på den måten til god vannkvalitet og et godt vannmiljø. Godt drenert jord slipper dessuten ut mindre lysgass enn vannmettet jord. (Kilde: Landbruksdirektoratet).
OBS: Økte tilskuddssatser: I jordbruksoppgjøret 2017 ble det bestemt å øke tilskuddssatsen for drenering til 2 000 kroner per dekar og 30 kroner per meter for enkeltgrøfter. Endringene gjelder for søknader sendt inn etter 1. juli 2017. Mer informasjon finner du på Landbruksdirektoratets hjemmesider.

Les mer på Landbruksdirektoratets hjemmesider eller denne kortversjonen fra Fylkesmannens landbruksavdeling i Nord-Trøndelag.
Her finner du søknadsskjema for midler til drenering.

Tilskudd til reparasjon av gamle hydrotekniske anlegg

I årets jordbruksoppgjør ble det bestemt å avsette 20 mill. kroner ekstra både i 2017 og i 2018 som skal prioriteres til å utbedre hydrotekniske anlegg i leirjordsområdene. Informasjon og søknadsskjema finner du på Landbruksdirektoratets hjemmesider.

Regionale miljøtilskudd

Hvert fylke har et eget miljøprogram med et utvalg miljøtiltak du kan få tilskudd for å utføre. Tiltakene blir bestemt ut i fra hva Fylkesmannen ser på som de største miljøutfordringer i sitt fylke.Her finner du informasjon om slike regionale tilskudd.