Kommunestyret i Melhus har vedtatt å etablere et prosjekt knyttet til omstillingen av helse og omsorg i Melhus kommune. Prosjektet har fått navnet "Hundre år i eget hjem", og har en tidsplan fra 2016-2020.

Kommunestyret er oppdragsgiver og eier av prosjektet, med komité for helse og omsorg, Melhus eldreråd og råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne som ressursgrupper.
Rådmannen i Melhus har det administrative ansvaret.

Prosjektet innebærer en omstilling og omorganisering av tjenestene innen helse og omsorg i Melhus kommune, med økt fokus på den enkeltes behov og ressurser.
Målet med prosjektet er at vi i større grad skal ta ansvar for eget liv, og dermed oppleve mer glede og mestring i hverdagen.

Informasjonsbrosjyre

Du kan lese mer om prosjektet i vår brosjyre for innbyggere Hundre år i eget hjem - aktiv i eget liv (PDF).

Grunnlagsdokumenter

Organisasjonsgjennomgang av helse og omsorgstjenestene i Melhus kommune (PDF) Agenda Kaupang, november 2017.

Gjennomgang av økonomi og tjenesteorganisering i de tre helse- og omsorgsvirksomhetene og i Bo og avlastning (PDF), Agenda Kaupang, oktober 2015.