Målet er at viltinteressene skal bli vurdert og tatt hensyn til i all arealplanlegging som griper inn i viltets leveområder.

Alle viltdata- og kart er digitale. Det er registrert 76 prioriterte viltområder, fordelt på 32 svært viktige og 44 viktige viltområder. I kartbasen er det et faktaark for hvert av viltområdene.
I alt er det registrert 240 ulike dyre- og fuglearter. Disse fordeler seg med 30 pattedyr, krypdyr og amfibier og 210 fuglearter.

Viltkartet finner du her. Hak av for Biologisk mangfold i nedtrekksmenyen til venstre, og zoom inn i kartet.

Kart biologisk mangfold