Generell informasjon

Kommunens oppgaver:

Kommunene har hovedansvaret for den offentlige forvaltningen av elg, hjort og rådyr. I tillegg til å bidra til å ivareta bestandene og deres leveområder, har kommunene et stort ansvar for offentlige interesser knyttet til hjortevilt, blant annet opplevelsesverdier, biologisk mangfold og trafikkproblemer.
Kommunenenes myndighetsansvar innebærer at det må utøves faglig skjønn i mange saker, samtidig som det kreves fagkunnskap og lokalkunnskap. En lokaltilpasset forvaltning vil føre til noe forskjellig praksis mellom områder, og fylkeskommunene har derfor en viktig funksjon i å veilede og samordne kommuner.

Forvaltning av hjortevilt

Hvem kan få tillatelse til å skyte elg, hjort, rådyr eller villrein? Hvem gir fellingstillatelse? Hjorteviltforskriften gir svar på mange viktige spørsmål knyttet til forvaltninga av hjortevilt.

miljødirektoratets sider kan du lese hjorteviltforskriften.  

Har du informasjon om vilt?

Ta kontakt med oss på telefon 72 85 80 00, eller per e-post

 

Elgbeitetaksering

Sammendrag av Faun rapport 38/2018:

Beitetakseringen ble gjennomført som overvåkingstakst etter «Solbraametoden 2008» der siste års beiting på de utvalgte indikatorartene (furu, bjørk, ROS og gran) ble vurdert. Det ble taksert 130 bestand, hvorav 48 bestand i Midtre Gauldal, 31 bestand i Melhus, 18 bestand i Klæbu, 17 bestand i Trondheim og 16 bestand i Malvik. Samlet sett vurderes beitetrykket i Trondheim, Klæbu, Melhus og Midtre Gauldal som høyt, der både furu og ROSartene er kraftig overbeita. Beitetrykket i Malvik vurderes til middels høyt, men fortsatt høyere enn anbefalt ut ifra et ønske om et bærekraftig beitetrykk. På bakgrunn av dette anbefales det en reduksjon i elgtetthett i samtlige kommuner. 

Her kan du laste ned Faun rapport 38/2018 (PDF)

Melhus storviltforening

Kontaktperson for Melhus storviltforvaltning:
Steinar Gjersvold
E-post
Telefon: 979 87 465

Beverjakt

Info kommer