Elever skal etter skriftlig melding fra foreldre/foresatte få fritak fra de deler av undervisningen som foreldrene/foresatte eller eleven ut fra egen religion eller livssyn opplever som utøving av annen religion eller tilslutning til annet livssyn, eller som de opplever som støtende eller krenkende. Elever som har fylt 15 år, sender selv melding. Til tross for at det er forbud mot forkynnelse i skolen, kan det oppstå situasjoner som enkelte foreldre/foresatte eller elever opplever som problematiske. Fritaksretten gjelder alle skolefag. Skolen skal hvert år informere elevene og foreldrene/foresatte om reglene for fritak.

 

Skolens grunnlag for å arrangere eller delta på gudstjenester eller råd for gjennomføring

Skolen kan gjennomføre gudstjenester som en del av sin generelle kultur- og tradisjonsformidling.
Gudstjenesten kan ikke være en del av KRLE-faget.

Viktige forutsetninger for gjennomføringen er:
- at det skjer i samarbeid og forståelse med hjemmene 
- at det er enkelt for hjemmene å forstå hva de eventuelt skal be seg fritatt for 
- at det er gitt informasjon i så god tid at hjemmene som ønsker det, med rimelig frist kan melde om  fritak 
- at skolen har sørget for ikke-diskriminerende fritaksordninger eller alternativer som er gode for dem som melder fritak 
- at hjemmet ikke må gi ut informasjon om egen tro

Mer informasjon på utdanningsdirektoratets hjemmeside

 

Fritak
Dersom en elev eller elevens foresatte opplever skoleaktiviteter som utøvelse av annen religion eller livssyn, har eleven rett til fritak fra disse aktivitetene. Det samme gjelder dersom en aktivitet oppleves som støtende eller krenkende. Rett til fritak på slikt grunnlag gjelder uansett i hvilket fag eller sammenheng aktiviteten utøves. Fritaksretten er således ikke bare knyttet til KRLE-faget. 
Slikt fritak trenger det ikke søkes om. Det er tilstrekkelig å sende en skriftlig melding til skolen om at fritak kreves. Meldingen behøver ingen grunngis. Elever over 15 år kan selv kreve fritak uten samtykke fra foresatte. 
Merk at fritaksretten ikke gjelder kunnskapsinnholdet i fagene – heller ikke kunnskapsdelen i KRLE-faget.


De nye lovbestemmelsene
Nye lovbestemmelser om fritak fra aktiviteter og faget kristendom, religion. livssyn og etikk

§ 2-3a.  Fritak frå aktivitetar m.m. i opplæringa
       Skolen skal vise respekt for elevane og foreldra sine religiøse og filosofiske overtydingar og sikre retten til likeverdig opplæring. 
       Elevar skal etter skriftleg melding frå foreldra få fritak frå dei delar av undervisninga ved den enkelte skolen som dei ut frå eigen religion eller eige livssyn opplever som utøving av ein annan religion eller tilslutning til eit anna livssyn, eller som dei på same grunnlag opplever som støytande eller krenkjande. Det er ikkje nødvendig å grunngi melding om fritak etter første punktum. 
       Det kan ikkje krevjast fritak frå opplæring om kunnskapsinnhaldet i dei ulike emna i læreplanen. Dersom skolen på eit slikt grunnlag ikkje godtek ei melding om fritak, må skolen behandle saka etter reglane om enkeltvedtak i forvaltningslova. 
       Skolen skal ved melding om fritak sjå til at fritaket blir gjennomført, og leggje til rette for tilpassa opplæring innanfor læreplanen. 
       Skoleeigaren skal årleg informere elevane og foreldra til elevar under 15 år om reglane for fritak og om innhaldet i opplæringa. 
       Elevar som har fylt 15 år, gir sjølv skriftleg melding som nemnt i første ledd. 
§ 2-4.  Undervisninga i faget kristendom, religion, livssyn og etikk
        Kristendom, religion, livssyn og etikk er eit ordinært skolefag som normalt skal samle alle elevar. Undervisninga i faget skal ikkje vere forkynnande. 
       Undervisninga i kristendom, religion, livssyn og etikk skal gi kjennskap til kristendommen, andre verdsreligionar og livssyn, kjennskap til kva kristendommen har å seie som kulturarv og til etiske og filosofiske emne. 
       Undervisninga i kristendom, religion, livssyn og etikk skal bidra til forståing, respekt og evne til dialog mellom menneske med ulik oppfatning av trudoms- og livssynsspørsmål. 
       Undervisninga i kristendom, religion, livssyn og etikk skal presentere ulike verdsreligionar og livssyn på ein objektiv, kritisk og pluralistisk måte. Dei same pedagogiske prinsippa skal leggjast til grunn for undervisninga i dei ulike emna.