Skogfond
Skogfondet består av midler som skogeierne plikter å sette av ved alt salg av tømmer og biobrensel. Formålet med ordningen er å sikre finansiering av en bærekraftig forvaltning av skogressursene.
Her kan du lese mer om Skogfondet, samt finne skjema for utbetaling fra skogfond og søknad om tilskudd til skogkultur.

Nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK)
Tilskudd i skogbruket skal stimulere til økt verdiskapning, bærekraftig utnyttelse av skogressursene, samt bevaring og utvikling av miljøverdier i skog.
Tilskuddsordningene i skogbruket
Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket

Retningslinjer for NMSK-midler i Melhus PDF document ODT document