Skogfond
Skogfondet består av midler som skogeierne plikter å sette av ved alt salg av tømmer og biobrensel. Formålet med ordningen er å sikre finansiering av en bærekraftig forvaltning av skogressursene. Her kan du lese mer om Skogfondet.

Skogeier kan søke elektronisk ved å logge inn her: https://www.altinn.no/skjemaoversikt/landbruksdirektoratet/skogfondssystemet/

Tilskudd til skogkultur i Melhus

Tilskudd i skogbruket skal stimulere til økt verdiskapning, bærekraftig utnyttelse av skogressursene, samt bevaring og utvikling av miljøverdier i skog.
Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket

Retningslinjer for NMSK-midler til skogkultur i Melhus (PDF) 

I Melhus kan skogeier få følgende tilskudd:

Tiltak Prioritet % Merknad
Planting   1 30 Plantekjøp og planting 7 kr/plante (11 kr for supplering) Staten har 40 % tilskudd til supplering,og totalt for
supplering er tilskuddet dermed på 70 %
Ungskogpleie   2 60 Maks tilskuddsgrunnlag 550 kr/daa
Stemmekvisting   2 50 Maks tilskuddsgrunnlag 550 kr/daa
Manuell 1.gangs tynning   3 50 Maks tilskuddsgrunnlag 550 kr/daa
Markberedning   2 30-50 Maks tilskuddsgrunnlag 550 kr/daa
Andre kvalitetsfremmede tiltak   3 30 Maks tilskuddsgrunnlag 550kr/daa

Tilskudd til vei og drift

Gauldalsnettverket gir tilskudd til skogbrukstiltak. Formålet er å sørge for økt aktivitet og vediksaping i skogbruket i Gauldalsnettverket, som omfatter Melhus, Midtre Gauldal, Rennebu, Oppdal, Holtålen og Røros.

Retningslinjer tilskudd til skogbrukstiltak Gauldalsnettverket 2023 (PDF)

Søknadsskjema og forhåndsgodkjenning for tilskuddet (PDF).