Reglement for komite for teknikk og miljø ble vedtatt av kommunestyret 19.06.07, justert i kommunestyret 06.09.11, sak 43/11 og i kommunestyret 31.01.17, sak 6/17.

1.0 Valg og sammensetning

Komiteen består av 11 medlemmer. Flertallet av medlemmene i komiteen bør velges blant kommunestyrets medlemmer.

Kommunestyret velger selv medlemmer og varamedlemmer til komiteen, leder og nestleder skal velges blant kommunestyrets medlemmer. Faller leder fra, eller løses fra vervet, skal det velges ny leder selv om det er valgt nestleder.

Medlemmer av formannskapet kan ikke velges som komitemedlem.

2.0 Komiteens ansvars- og myndighetsområde

Komiteen har, på kommunestyrets vegne og innenfor de rammer som er fastsatt i kommunens delegeringsreglement, det politiske ansvar for følgende fagområder:

 • Det tekniske fagområdet innen kommunen.

 • Det landbruksfaglige området innen kommunen.

 • Det miljøfaglige området innen kommunen.

Komiteen skal innenfor sine ansvarsområder:

 1. Behandle større plan- og budsjettsaker innen sine områder før sluttbehandling i formannskap og kommunestyre.

 2. Utarbeide nødvendige sektorplaner for sitt ansvarsområde.

 3. Komme med innspill til økonomi- og handlingsplan før formannskapets/kommunestyrets endelige behandling.

 4. Avgi uttalelser og fatte vedtak innenfor sitt myndighetsområde.

 5. Foreta temautredninger bestilt av kommunestyret eller ordføreren.

 6. Bestille utredninger og grunnlagsmateriale fra administrasjonen.

 7. Rapportere til kommunestyret gjennom årsmeldingen.

 8. Fungere som referansegruppe for større investerings- og utviklingsprosjekt innenfor sitt område.

Komiteen skal, på kommunestyrets vegne, som hovedområde ha helt eller delvis forvaltningsansvar for følgende særlover med tilhørende forskrift og vedtekter:

 • Beiteloven

 • Brannloven

 • Forpaktningsloven

 • Friluftsloven

 • Jordloven

 • Konsesjonsloven

 • Lakse- og innlandsfiskeloven

 • Lov om brannfarlige varer

 • Lov om eksplosive varer

 • Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag

 • Lov om skogbruk og skogvern

 • Miljøinformasjonsloven
 • Naturskadeloven

 • Odelsloven

 • Plan- og bygningsloven

 • Sivilforsvarsloven (tilfluktsrom)

 • Vassdragsloven

 • Vann- og kloakkavgiftsloven

 • Vegloven

 • Vegtrafikkloven

Komiteen plikter å orientere seg om til enhver tid gjeldende ansvarsområder og konsekvenser av sitt lovmessige forvaltningsansvar.

3.0 Delegering

Når det gjelder delegasjon til komiteen vises det til gjeldende delegasjonsreglement.

4.0 Komiteens møter

Komiteen fastsetter selv møteplan. Komiteen kan ellers innkalles dersom leder eller 1/3 av medlemmene krever det.

Innkalling og sakliste sendes komiteens medlemmer minst 7 dager før møtet, møtedato medregnet. Dersom medlem eller innkalt varamedlem ikke kan møte pga av gyldig forfall, skal medlemmet uten opphold melde fra om dette og opplyse om forfallsgrunn. Det skal straks kalles inn varamedlem.

Komiteleder setter opp saksliste til møtet etter forslag fra rådmannen. Komiteleder kan innkalle andre til å orientere om saker i komiteen.

Komiteleder kan bestemme at en sak blir tatt opp til behandling ved fjernmøte jf. kommuneloven § 30 nr. 2.

Møter i folkevalgte organer skal holdes for åpne dører hvis ikke annet følger av lovbestemt taushetsplikt eller etter retningslinjer i kommuneloven § 31. Det vises for øvrig til reglement for kommunestyret, punkt 7.

Komiteen er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede. Avgjørelse fattes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet i saker som ikke gjelder valg er lederens stemme avgjørende.

Møtene ledes av komiteleder, eller nestleder i komiteleders fravær. Har begge forfall velges en særskilt møteleder ved flertallsvalg. Komiteen kan med alminnelig flertall vedta å utsette realitetsbehandlingen av en sak jf. kommuneloven § 34. Når møteleder deltar i debatten med innlegg skal møteleder skrive seg på taleliste og gjøre forsamlingen oppmerksom på dette.

Komiteen skal som hovedregel fatte sine vedtak på bakgrunn av saksutredning fra administrasjonen. Sak som ikke er nevnt i innkallingen kan tas opp til realitetsavgjørelse dersom ikke møteleder eller 1/3 av de møtende medlemmer motsetter seg dette. Komiteenes flertall kan vedta at saken debatteres i møtet, samt fatte vedtak som gjelder selve saksbehandlingen. Saker som ønskes drøftet, ikke realitetsbehandles, bør som hovedregel være oversendt leder og rådmannen før innkalling sendes.

Ethvert medlem kan rette spørsmål til møteleder, også om saker som ikke står på sakslisten. Møteleder avgjør om det gis svar i møtet eller neste møte. Spørsmål om saker som ikke står på sakslisten kan tas opp etter behandling av sakslista. Spørsmål bør som hovedregel være oversendt leder eller rådmannen før møtet.

Komiteens medlemmer kan fremme interpellasjoner til komiteens leder. Kommunestyrets reglement for interpellasjon gjelder tilsvarende.

5.0 Inhabilitet

Den som er inhabil i en sak (jfr. lovens § 40 nr. 3, bokstav a-c og habilitetsreglene i Forvaltningsloven) skal ikke være med på å drøfte eller avgjøre en sak. Når et komitemedlem vet at han/hun er inhabil eller at det kan reises tvil om habilitet, bør medlemmet så snart innkallingen til møtet er mottatt, melde fra til sekretariatet slik at varamedlem kan varsles og kalles inn.

6.0 Henvisning

Det vises for øvrig til kommunelovens bestemmelser samt reglement for kommunestyret.