Ungdomsrådet er rådgivende organ for kommunen og har rett til å uttale seg i saker som gjelder ungdom. Det er kommunestyret som vedtar sammensetningen av rådet og hvor mange medlemmer rådet skal ha.

Hjemmel er kommunelovens § 5-12, med tilhørende forskrift om kommunale og fylkeskommunale råd for eldre, personer med funksjonsnedsettelse og ungdom. Ungdomsrådet skal ha en valgperiode på inntil 2 år. Medlemmene i ungdomsrådet skal på valgtidspunktet ikke ha fylt 19 år.

Kommunestyret vedtok i møte 17.12.2019 sak  /19 følgende sammensetning: Ungdomsrådet skal bestå av 10 representanter fordelt på to representanter fra hhv Eid -, Gimse - og Lundamo ungdomsskoler, én representant fra Øya ungdomsskole og inntil tre representanter fra videregående skoler. Det er rådet selv som oppnevner leder og nestleder blant de valgte medlemmene.

Kontaktperson for ungdomsrådet er Kristin Johnsen
Telefon: 986 70 164
E-post

Valgte medlemmer 2019-2023:

Annelie Rognskog Eid skole
Sofie Gåsbakk Eid skole
Trym Øien Lundamo ungdomsskole
Peder Skåle Andreassen  Lundamo ungdomsskole
Marianne Nordhaug Gimse ungdomsskole
Marwa Shirin Khan Gimse ungdomsskole
Marcus Stokke Øya ungdomsskole
Siri Marie Bleke Videregående skole
John Oddvar Bodsberg Videregående skole
June-Eilen Gylland Videregående skole