Hjemmel er kommunelovens § 5-12, med tilhørende forskrift om kommunale og fylkeskommunale råd for eldre, personer med funksjonsnedsettelse og ungdom. Ungdomsrådet skal ha en valgperiode på inntil 2 år. Medlemmene i ungdomsrådet skal på valgtidspunktet ikke ha fylt 19 år.

Kommunestyret vedtok i møte 17.12.2019 sak  /19 følgende sammensetning: Ungdomsrådet skal bestå av 10 representanter fordelt på to representanter fra hhv Eid -, Gimse - og Lundamo ungdomsskoler, én representant fra Øya ungdomsskole og inntil tre representanter fra videregående skoler. Det er rådet selv som oppnevner leder og nestleder blant de valgte medlemmene.

Kontaktperson for ungdomsrådet er Kristin Johnsen
Telefon: 986 70 164
E-post

Valgte medlemmer 2022-2024:

Jørgen Raphaug Teksten Eid skole
Sofie Gåsbakk Videregående skole
Trym Øien Videregående skole
Peder Skåle Andreassen  Eid ungdomsskole
Marianne Nordhaug Videregående skole
Marwa Shirin Khan Gimse ungdomsskole
Savannah Lie Bredesen Øya ungdomsskole
Jon Marius Lindreitli Lundamo ungdomsskole
Marie Lyngen Lundamo ungdomsskole
Filippa Triola Høyden Dehlin Gimse ungdomsskole