Generelt om meddommere, lagrettemedlemmer, skjønnsmedlemmer og jordskiftedommere

Lekdommere spiller en viktig rolle i vårt rettssystem. Det er over hundre år siden Stortinget vedtok at uavhengige borgere (lekdommere) skulle bruke sin sunne fornuft og sitt skjønn til å avgjøre skyld eller ikke skyld, som en motvekt og korrigerende kraft overfor myndigheter og makthavere. Det er ikke noe krav til lekdommerens faglige bakgrunn. Begrunnelsen er at tiltalte skal "dømmes av sine likemenn". Hvem som skal være lekdommere velges av kommunestyret, og valgperioden er 4 år.

Meddommere deltar i straffesaker i tingretten, i lagmannsretten i de saker hvor skyldspørsmålet skal avgjøres, og dessuten i de sakene hvor det skal utmåles straff for alvorlige forbrytelser. Det kan også være lekdommere i enkelte sivile saker. I noen saker brukes også fagkyndige meddommere som gir retten spesiell innsikt i ulike fagområder, for eksempel psykologi, økonomi og bygningsvesen. I Høyesterett deltar ikke lekdommere, verken i straffesaker eller sivile saker. I gjennomsnitt må en lekdommer møte i cirka to rettssaker i året, men dette kan variere. Hvor lang en rettssak er, vil variere fra mindre enn én dag til flere uker.

Om meddommere

Meddommere (lekdommere) er en ikke-juridisk utdannet person som sammen med en fagdommer er med på å ta avgjørelser i rettssaker. Både i tingretten og lagretten deltar lekdommere ved  behandling av straffesaker.
Lekdommere kalles enten meddommer eller lagrettemedlem. Meddommere deltar på lik linje med fagdommerne, og skal både vurdere om tiltalte er skyldig og hvilken straff som eventuelt skal gis. I avgjørelsen teller stemmene til meddommere like mye som fagdommernes.

Domstolloven stiller visse krav til hvem som kan velges til meddommer. Blant annet må du være over 21 år og under 70 år ved valgperiodens start. Du må ha stemmerett samt stå innført i folkeregisteret i Melhus kommune. Det er et vilkår at du har tilstrekkelige norskkunnskaper. De som velges skal være alminnelige hederlige samfunnsborgere som er godt skikket til vervet (ikke straffedømt). Utvalgene skal være sammensatt slik at de representerer et gjennomsnitt av befolkningen.

I tingretten

En meddommer er en ikke-juridisk dommer. En meddommer har samme ansvar og myndighet som domstolens fagdommer i den enkelte sak.

Å være meddommer i en straffesak handler om å avgjøre skyldspørsmåk og eventuelt utmåle straff. I en sivil sak skal du sammen med andre dommere avgjøre en tvist. Dine vurderinger kan få alvorlige konsekvenser for mange mennesker. Det er derfor viktig at du kjenner på ansvaret når du går inn i rettssalen som meddommer.

Mer informasjon om rettsystemet og oppgaven som meddommer finner du domstol.no .

I lagmannsretten

Lagmannsretten behandler anker over straffesaker avsagt av tingretten.
Lagmannsetten brukes som meddomsrett, med 1 fagdommer og 2 medommere, når anken gjelder:

- bevisdømmelse under skyldsspørsmålet i saker med strafferamme inntil seks års fengsel

- straffeutmåling i saker med strafferamme over seks års fengsel

Gjelder anken til lagmannsretten saker med strafferamme over seks års fengsel går slike saker som meddomsrett med to fagdommere og 5 meddommere.

En sivil sak i lagmannsretten behandles som regel av tre fagdommere. Partene kan kreve at det innkalles to meddommere.

Mer informasjon om rettsystemet og innføring i arbeidet som lagrettemedlem finner du på domstol.no

I Jordskifteretten

En jordskiftesak behandles i utgangspunktet av en jordskiftedommer. I tillegg deltar to jordskiftemeddommere om en av partene krever det eller jordskifteretten selv mener det trengs. Sammen med jordskiftedommeren avgjør meddommerne hvilke løsninger som skal velges for arealbruken og avsier dom i eventuelle tvister. Alle avgjørelser tas av en samla jordskifterett. Avgjørelsene tas først etter at alle berørte parter i saken har redegjort for sine synspunkter. Forhandlingene foregår i rettsmøter. Som regelr blir det foretatt befaringer i marka. Dersom det er uenighet i jordskifteretten om valg av løsning, avgjør flertellet saken.Meddommere til den enkelte sak blir plukket fra kommunens utvalg av jordskiftemeddommere.

Utfyllende informasjon om rettssystemer og arbeidet som jordskiftemeddommer finner du på domstol.no .

 

Hvordan blir jeg meddommer?

Send en kort søknad til Melhus kommune med følgende opplysninger (jfr Domstolloven § 69):

Fullt navn
Adresse
Postnr-sted
Fødselsnummer (11 siffer)
Telefonnummer
E-postadresse
Yrke
Stilling
Skriv gjerne utfyllende opplysninger om du har spesiell fagkompetanse, som ikke kommer frem i stillingsbenevnelse/ yrkestittel.

Søknaden sendes kommunen enten på epost eller pr brev til Melhus kommune, Postboks 55, 7221 Melhus

Får jeg betalt for å møte?

Vervet som meddommer er en samfunnsplikt.
Den som blir trukket i lønn av sin arbeidsgiver, har krav på å få tapet dekket. Det må da legges fram en attest fra arbeidsgiver som klart viser hvilket beløp som trekkes. Studenter, pensjonister og trygdede får for tiden kr. 250 for hver dag som går med til å møte i retten.
Selvstendige næringsdrivende får dekket tapt arbeidsfortjeneste, normalt beregnet etter gjennomsnittlig dagstap.