For å kunne få økonomisk sosialhjelp må du:

  • oppholde deg lovlig og ha fast bopel i Norge
  • ikke oppholde deg i utlandet
  • være ute av stand til å forsørge deg selv ved arbeid, egne midler eller ved andre økonomiske ytelser som du kan ha krav på

Skjer det endringer i din situasjon, som kan påvirke beregning av det beløpet du får utbetalt, må du straks melde fra om dette på nav.no.

Søknadsskjema

Ta kontakt med NAV Melhus for å få søknadsskjema og eventuelt hjelp til å skrive søknaden.

Har du spørsmål? 

Telefon 913 93 441

Hvordan vurderes søknaden?

Alle har rett til å søke om økonomisk sosialhjelp, få en vurdering av saken sin og et skriftlig svar.
NAV vurderer situasjonen din individuelt, og ser på hvilke behov du har for veiledning og oppfølging, samt hvor mye du eventuelt kan få i støtte.
Dersom du får stønad, er målet at du så raskt som mulig skal kunne klare deg selv.

Det brukes skjønn for å vurdere hvilke utgifter som er nødvendig for å sikre deg et forsvarlig livsopphold, gjerne basert på en samtale med deg. For å kunne yte best mulig hjelp må vi ha opplysninger om inntekt, utgifter og personlige forhold som livssituasjon, familiesituasjon, bosted, bosituasjon, alder, livssituasjon og helse.

Alle opplysningene må kunne dokumenteres ved behov. Eksempler på dokumentasjon er ligningsattest/skattemelding, lønnslipp, saldoutskrift/kontoutskrift, husleiekontrakt, kopi av faktura som viser utgifter til for eksempel strøm, forsikring, barnehage, skolefritidsordning (SFO), fritidsaktiviteter, lege, fysioterapi og tannlege. 

NAV skal ta særlig hensyn til barn og unges behov, for eksempel skole- og fritidsaktiviteter.

Det er aktivitetsplikt for alle søkere under 30 år.
Dette kan også vurderes for andre søkere.

Saksbehandlingstid

Saksbehandlingstiden for økonomisk sosialhjelp er i utgangspunktet 4 uker.
Tar det lengre tid, skal du få et foreløpig svar.
Dersom hjelpebehovet er akutt, skal du få et raskere svar.

Andre aktuelle tjenester

Du kan også ha rett på bostøtte. Les mer om dette på husbanken.no