Kontrollutvalget er kommunestyrets eget kontroll- og tilsynsorgan.

Kontrollutvalget skal gjennom sitt arbeid øke den allmenne tillit til at kommunale oppgaver blir ivaretatt på en måte som sikrer åpenhet og hjelpsomhet, likebehandling og rettsikkerhet.

Kontrollutvalget skal bidra til

  • økt kvalitet, effektivitet, produktivitet og sikkerhet i de interne rutinene
  • optimal utnyttelse av kommunale midler, med utgangspunkt i oppgaver, ressursbruk og oppnådde resultater
  • en forvaltning som er i samsvar med gjeldende lover og vedtak

kontrollutvalgets egen internettside finner du nærmere informasjon.

Kontrollutvalgets sammensetning i valgperioden 2015 -2019:

Medlemmer:

 

Varamedlemmer:

Aud H. Kvalvik (SV) (Leder)
Eirik Grøsset Sund (AP) (Nestleder)
Morten Wehn (H)
Sidsel Bodsberg (SP)
Anne Marte Høksnes (ML)
  Ola Huke (SV)
Merethe Draget (AP)
Ingrid Opedal (KRF)
Ola Edvin Vie (SP)
Noralf Pallin Brekken (ML)