God infrastruktur er en forutsetning for å drive lønnsomt, rasjonelt og skjøtselsmessig godt skogbruk.

Hovedplan for skogsbilveger 
Planen beskriver en optimal utbygging av skogsvegnettet med utgangspunkt i økonomiske og miljømessige vurderinger i perioden 2016 – 2020, og skal synliggjøre potensialet for verdiskaping i skogbruket. Den gir i tillegg en oversikt over det produktive skogarealet.  Planen tar ikke hensyn til eiendomsgrenser, men ser på skogarealene og deres behov.

Vedlegg til hovedplanen: