Reglement for formannskapet

Kommunestyret velger selv Formannskap. Medlemmene velges for fire år, og blant kommunestyrets medlemmer. Formannskapet behandler forslag til økonomiplan, årsbudsjett og skattevedtak. For øvrig fastsetter kommunestyret selv området for formannskapets virksomhet. Formannskapet kan tildeles avgjørelsesmyndighet i alle saker hvor ikke annet følger av lov. (kommunelovens §8). 

I Melhus kommune avholder formannskapet møte på tirsdager hver 14. dag.