Ordningen med boligtilskudd skal være et supplement til ordningen med startlån og det ordinære lånemarkedet. Dersom du ikke greier å betjene et startlån som er stort nok til å kjøpe egnet bolig, kan du få boligtilskudd som et bidrag i å kjøpe bolig.

Du kan også få boligtilskudd til å tilpasse boligen, refinansiere lånegjeld og til prosjektering av tilpasning av bolig. 

Dette sier Husbanken om boligtilskudd

Du søker på husbanken.no

Søknadsfrister

Boligtilskudd til etablering: Søknader behandles fortløpende

Boligtilskudd til tilpasning, refinansiering og prosjektering: 1. mai og 1. september

Saksbehandlingstid

Normal saksbehandlingstid er seks til åtte uker, regnet fra søknaden er fullstendig dokumentert. 

Når du har fått vedtaket

Innvilget boligtilskudd resulterer i et vedtak med angitt beløp for boligkjøpet/refinansiering/utbedring eller tilpasning av bolig.

Vedtaket er gyldig i seks måneder.

Vedtak om avslag er skriftlig begrunnet.

Klagemulighet

Du kan klage på vedtaket til kommunens klagenemnd.

Klagen må leveres skritlig til NAV innen tre uker etter du har fått vedtaket. Klagen må begrunnes.

Krav til søker

  • Søker må være over 18 år og ha gyldig oppholdstillatelse i Norge
  • Søkere som er gift, registrerte partnere eller samboere med felles barn, må søke sammen

Les mer om hvem som kan få boligtilskudd og startlån på husbanken.no.

Vilkår for boligtilskudd

  • Boligtilskudd til etablering nedskrives med 5 % per år
  • Boligtilskudd til tilpasning nedskrives med 10 % per år
  • Det kreves pant i boligen innenfor kjøpesum/takst

Økonomiske forhold

Søkerne må ha varig lav inntekt. 

Eksempler kan være uførepensjon, alderspensjon og etterlattepensjon, og/eller være særlig vanskeligstilt uten tilstrekkelige økonomiske midler til å kunne betjene nødvendige lån. Det er en forutsetning at lånemulighetene blir utnyttet fullt ut så langt søkerne har betjeningsevne. Mer om dette finner du på Forskrift om lån fra Husbanken av 1.1.2020 på lovdata.no. 

Dersom husstanden har et medlem med funksjonsnedsettelse, kan det komme på kostnader for å gjøre boligen egnet. Dersom husstanden ikke klarer å betjene lånet for å dekke de totale kostnadene, kan det innvilges boligtilskudd.

Les mer om hvem som kan få tilskudd på husbanken.no

Her kan du lese Melhus kommunes retningslinjer (PDF) for behandling av søknader om boligtilskudd. 

Kontaktinformasjon

Trenger du hjelp, eller har du noen spørsmål? 

Ta kontakt på telefon: 5555 3333, eller per e-post.