Tildeling i 2022

Kommunen er tildelt 100 000 kroner for tilskudd til tiltak i beiteområder. Etter 10. september vil Fylkesmannen trekke inn eventuelle ubrukte tilskuddsmidler og omfordele de til andre kommuner etter behov.

Retningslinjer og søknadsfrist for Melhus kommune

 1. Formål

Formålet med tilskuddet er å legge til rette for best mulig utnyttelse av beite i utmark, redusere tap av dyr på utmarksbeite og fremme fellestiltak i beiteområdene.

 1. Virkeområde

Tilskudd etter denne forskrift, tilskudd til tiltak i beiteområder, kan gis til beitelag og andre former for organisert samarbeid (beitelag, grunneierlag, radiobjellelag) som er registrert i enhetsregisteret, som driver næringsmessig beitedrift og som iverksetter investeringstiltak og/eller planlegging- og tilretteleggingsprosjekter i beiteområder. Enkeltforetak kan også søke.

 1. Hva kan det gis tilskudd til
 • Faste installasjoner (inntil 50 % av godkjent kostnadsoverslag) for eksempel sperregjerder, sanke- og skilleanlegg med mer
 • Tilskudd til investeringer i teknologi som fremmer bruk av utmarka til beite, for eksempel radiobjeller og elektronisk gjerde (inntil 70 % av godkjent kostnadsoverslag)
 • Planleggings- og tilretteleggingsprosjekter (inntil 70 %) kan gis for eksempel til utarbeidelse av planer for bruk av utmarksbeiter med mer
 1. Bestemmelser og prioriteringer i Melhus
 • Søknader fra beitelag og lignende om fellestiltak i beiteområder vil bli prioritert, framfor søknader fra enkeltbrukere som ikke driver organisert beitebruk.
 • Ved tilskudd til sperregjerder og sanke-/skilleanlegg innvilges et tilskudd på inntil 50 % av godkjent kostnadsoverslag (. maks tilskuddssats ut fra rammer satt i forskrift).
 • Ved tilskudd til elektronisk overvåkning og til planleggings- og tilretteleggingstiltak der søker har mulighet til å søke samfinansiering av tiltaket med andre midler, kan kommunen fastsette lavere tilskuddssats enn maks sats fastsatt i forskrift.
 • Hvis søknadsomfanget blir større enn rammen for tilskudd kan søknader om tilskudd avslås med henvisning til knapphet på midler.
 • Følgende tiltak vil bli prioritert:
  • Sperregjerder, gjerne ferdigstillelse av allerede påbegynt tiltak
  • Tilskudd til teknologi som fremmer bruk av utmarka til beite, for eksempel radiobjeller og nofence 
 1. Krav til søknadene og søknadsfrist
 • Kostnadsoverslag, finansieringsplan og prosjektplan skal foreligge
 • Søknadsfrist for tilskudd til tiltak i beiteområder i Melhus er 15. februar. Søknad sendes kommunen der tiltaket skal gjennomføres
 • Ved søknad om tilskudd til faste installasjoner som sperregjerder og sankeanlegg i beiteområdene må det foreligge skriftlig avtale med grunneier om tiltaket. Avtaler skal legges ved søknaden, og skal ha minimum ti års varighet.
 • Verdi av eget arbeid :
  • Manuelt utført eget arbeid: 350 kr/time
 • Tiltakshaver er for øvrig selv ansvarlig for å hente inn nødvendige samtykker etter lover og regler som tiltaket faller inn under.

  Retningslinjene skal gjennomgås og revideres samtidig som nye retningslinjer for SMIL og NMSK.

Beitebruken i Melhus

Det er tre beitelag i kommunen:

Flå beitelag
Beiteområde Flåmarka. Laget har ti aktive medlemmer, og i 2019 var det sluppet 579 småfe og 28 storfe i området.

Lundadalen beitelag
Laget har elleve aktive medlemmer, og i 2019 var det sluppet 965 småfe og 136 storfe i beiteområdet.  Beitelagets område strekker seg frå Flåmarka i nord og til kommunegrensa mot Midtre Gauldal i sør, og grenser mot LundamoogHovin i vest.

Hovin beitelag
Har hovedområdet sitt på vestsida av Gaula, og med grense mot Midtre Gauldal og Orkland kommuner.  Laget har tolv medlemmer (åtte aktive), og det ble sluppet 2413 småfe i området. 

Utfordringer med beiter i Melhus:

 • Dyr kan komme ned på jernbanelinje og veg fra beiteområdene vest for Gaula
 • Dyr kan komme inn på jordbruksarealet i utmarksbeitesesongen
 • Tidvis problem med løse hunder
 • Enkelte år tap på grunn av rovdyr
 • Forholdsvis få medlemmer i beitelagene, er derfor avhengig av frivillig hjelp for å få til god organisering av sanking om høsten.

Lover, forskrifter og rundskriv

På Lovdata sine nettsider finner du forskrift om tilskudd til tiltak i beiteområder (FOR-2013-02-04-206)
med endringer (FOR-2017-10-03-1582).
 
Rundskriv 2019/045, Landbruksdirektoratet, «Forvaltning av forskrift om tilskudd til tiltak i beiteområder» (PDF).
 
I tillegg vil Melhus kommunes landbruksstrategi «Melhus – midt i matfatet» ha betydning for vurderinger og prioriteringer med hensyn til tilskudd til tiltak i beiteområder

Strategier

 • Tildele midler til organisert samarbeid i beiteområdene
 • Fremme samarbeid for å få til gode løsninger 
 • Tilskudd kan tildeles enkeltbruk når det ikke er noe felles organisert samarbeid i det aktuelle området.
 • Melhus kommunes landbruksstrategi delmål 3 «Kulturlandskap og «fellesskapsverdiene» i landbruket viser til flere tiltak som gjelder beiting, blant annet:
  • Kartlegging av beiteressursene i utmarka
  • Arbeide for etablering av felles sperregjerder i utmarka