Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Serveringsbevilling

Hva som er et serveringssted følger av serveringsloven. Serveringsloven gjelder etablering og drift av alle serveringssteder der det foregår servering av mat og/ eller drikke, og hvor forholdene ligger til rette for fortæring på stedet.

Når trenger du serveringsbevilling?

Den som ønsker å drive et serveringssted, må søke kommunen om serveringsbevilling. Serveringsbevillingen gjelder kun for det serveringsstedet som det er søkt bevilling for og for den bevillingshaveren som er oppgitt i bevillingen. Dersom du ønsker å åpne et nytt serveringssted i tillegg til det du allerede har bevilling for, må du søke om ny bevilling for det nye stedet. Du kan altså ha flere serveringsbevillinger.

Hva som er et serveringssted følger av Serveringsloven. Puber, kafeer, restauranter og gatekjøkken blir alltid betraktet som et serveringssted. Det samme gjelder for eksempel kiosker og bensinstasjoner som selger varme pølser mm. Kravet til serveringsbevilling gjelder for både utendørs- og innendørsservering, og for selvbetjeningsservering. At stedet holder servise og/eller bestikk i sammenheng med serveringen, er normalt et sikkert kriterium på at det er et serveringssted. Om det finnes sitteplasser eller bord, er ikke et avgjørende kriterium.

Hvilke vilkår må oppfylles?

Serveringsbevilling gis til den person eller det selskapet som har det økonomiske ansvaret for driften av serveringsstedet dersom vilkårene i serveringsloven er oppfylt, og det ikke foreligger forhold som av politimessige hensyn gjøre det utilrådelig at bevilling gis.

Serveringsstedet må ha en daglig leder som er myndig og som har det reelle ansvaret for den daglige drift. Daglig leder ved stedet må ha bestått "Etablererprøve for serveringsvirksomhet" for å dokumentere at han/ hun har nødvendig kunnskap om økonomistyring og om serveringsloven. Du kan kontakte kommunen om du ikke har tatt etablererprøven.

Det er et krav om at den som søker om bevilling (bevillingshaver), personer som har vesentlig innflytelse på virksomheten, samt daglig leder har uklanderlig vandel.

Lokalene serveringsstedet skal drives fra må være godkjent for formålet, hvis ikke må det foreligge godkjent bruksendring fra kommunens bygningsmyndighet.

Hvordan søke om serveringsbevilling

Vedlegg som må følge søknad om serveringsbevilling

  • Dersom bevillingshaver er et aksjeselskap skal aksjeeierbok med eierandeler oppgitt i prosent vedlegges. I tillegg må det oppgis navn og telefonnummer til fysisk kontaktperson.
  • Dokumentasjon på at daglig leder har bestått etablererprøve
  • Dokumentasjon for daglig leders ansettelse ved serveringsstedet
  • Skisse over serveringsstedets arealer (inne og ute), herunder plassering i bygget
  • Grunneiers tillatelse til uteservering
  • Firmaattest for alle firma som er involvert i driften

Dersom kommunen finner det påkrevet, kan også følgende kreves fremlagt:

  • leiekontrakt
  • finansieringsplas
  • driftsbudsjett
  • likviditetsbudsjett

Hvor lang tid tar det?

Søknad om serveringsbevilling skal behandles innen 60 dager etter at komplett søknad er mottatt. Behandlingstiden kan bli lengre hvis politi eller skatte- og avgiftsmyndigheter har bemerkninger til søknaden. Det samme gjelder hvis det gjøres endringer i søknaden i behandlingsperioden.