Når trenger du skjenkebevilling?

For å få skjenke alkohol, må du søke om skjenkebevilling. For fast skjenkebevilling må du i tillegg inneha serveringsbevilling.

En bevilling gis som hovedregel for inntil fire år av gangen, men kan også gis for kortere periode som for en bestemt del av året eller en enkelt bestemt anledning.
Du kan derfor søke om fast skjenkebevilling, ambulerende skjenkebevilling (lukket selskap) eller skjenkebevilling for en enkeltanledning (åpent arrangement).

Fast skjenkebevilling kan gjelde for opptil 4 år.

Hvilke krav må oppfylles?

 • Styrer og stedfortreder må ha bestått kunnskapsprøve i alkoholloven.
 • Bevillingshaver og personer med vesentlig innflytelse på virksomheten må ha uklanderlig vandel i henhold til alkoholloven, annet lovverk som har sammenheng med alkoholloven, samt skatte-, avgifts- og regnskapslovgivningen. Kravet til vandel må være oppfylt i hele bevillingsperioden.
 • For hver bevilling skal det utpekes en styrer og en stedfortreder. Begge disse må være over 20 år. Det er bare personer med daglig ansvar for skjenking som kan oppnevnes som styrer.
 • For å få fast skjenkebevilling må du også ha serveringsbevilling.

Vedlegg som må følge søknad om fast skjenkebevilling

 • Firmaattest

 • Bekreftelse på serveringsbevilling for stedet

 • Bekreftelse på bestått kunnskapsprøve etter alkoholloven for styrer og stedfortreder på stedet

 • Ev grunneiers tillatelse til uteservering

 • Ev Adkomstdokumenter (for eksempel leiekontrakt eller skjøte. Ved fremleie må det også sendes inn tillatelse til fremleie og fremleiekontrakt) 

 • Tegning av lokalet inne og ute

 • Aksjeselskaper må sende inn revisorbekreftet aksjeeierbok med eierandeler oppgitt i prosent

 • Opplysninger om bakenforliggende eierforhold, for eksempel eiere bak aksjeselskapet, der driftsselskapet er helt eller delvis eid av andre selskaper

Kommunen kan i enkelte tilfeller be om ytterligere dokumentasjon, som for eksempel budsjett og finansieringsplan

Når får man svar på søknaden?

Fast skjenkebevilling:
Saksbehandlingstiden er vanligvis ca. tre måneder. Søknaden blir sendt på høring til politiet, kemneren og Skatteetaten. Behandlingstiden kan bli lengre om høringsinstansene har bemerkninger til søknaden. Det er Kommunestyret som fatter endelig vedtak om skjenkebevilling.

Kommunen sender alltid ut svar straks saken er ferdigbehandlet. Du får svar på epost om du har oppgitt epostadresse. Du vil også til tilsendt vedtaket via Altinn.

Hva koster det?

Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk regulerer hvilket bevillingsgebyr som gjelder for aktuelle år. 
Bevillingsgebyr beregnes etter faktisk omsatt alkoholholdig drikke, samt forventet omsetning for neste år. For år 2022 er minimumsgebyret for fast bevilling på kr.5.500.