Lovforvaltningen omfatter forvaltning av følgende lover, med tilhørende forskrifter, instrukser og forvaltningspraksis:
- Jordloven
- Konsesjonsloven
- Skogloven
- Odelsloven
- Forpaktningsloven
- Lov om floghavre
- Gjerde- og beitelovgivningen
- Lovgivning i tilknytning til husdyrhold, bl.a husdyrkonsesjonsloven
- Forskrift om plantevernmidler
- Plan- og bygningsloven

Lovforvaltningen skal ha fokus på rettsikkerheten og kvalitetssikring i saksbehandlingen, slik at den blir ivaretatt på en god måte.  En effektiv saksbehandlingstid og en oppfølging av saker hvor det er satt vilkår, skal prioriteres.

Kommunene har fått større ansvar og myndighet når det gjelder å gjennomføre landbrukspolitikken gjennom forvaltningen av bl.a landbrukslovgivningen.  Dette for å stimulere til lokal forankring, forståelse og aksept for de landbrukspolitiske målsettingene.  Formålene i jordloven og konsesjonsloven skal følges aktivt opp, med vekt på hensynet til bl.a bosetting, sysselsetting og driftsmessig gode løsninger.

Ved siden av å bruke virkemidlene i lovverket, skal det arbeides aktivt for å få til frivillige rasjonaliseringer, og her har forvaltningen vide rammer for bruk av skjønn.