Om planen

Kommunedelplanen for grustak, steinbrudd og deponi er en overordnet langsiktig, tematisk plan, som omhandler råstoffutvinning og deponi. Gjeldende plan fra 2016 skal nå fornyes.

Formålet med revisjonen
Formålet med revisjon av gjeldene plan er å oppdatere og opparbeide et godt kunnskapsgrunnlag for bærekraftig forvaltning av ressurser og områder, avklare status på kartlagte områder, og vurdere utvidelser av eksisterende eller nye områder for ressursuttak og deponi i Melhus kommune.  

Planprogrammet inneholder mer informasjon om formål og mål med planarbeidet.  

I planprosessen vil konfliktgrad på områder vurderes og avklares basert på en overordnet konsekvensutredning med grunnlag i kjente verdier. Planen vil inneholde anbefalinger og er en retningsgivende tematisk plan uten direkte bindende arealkart og bestemmelser.  

Rettslig bindende arealbruk for områdene blir først fastlagt gjennom innarbeidelse i kommuneplanens arealdel. Endelig fastsatt kommunedelplan fritar ikke tiltakshavere fra krav til undersøkelsesplikt etter annet lovverk, som for eksempel kulturminneloven § 9, i videre planlegging. Det er heller ikke fritak fra plankrav eller KU-plikt på reguleringsplannivå.  

Høringsperioden

Mye av kunnskapsgrunnlaget for aktuelle områder vil bygge på innspill fra interessenter. Det er viktig å sikre at innbyggere og berørte også skal få komme med innspill og medvirke i planarbeidet.  

Planforslaget vil offentliggjøres, og vi åpner for en høringsperiode hvor vi ber om enda flere innspill.

Høringsperioden på planforslaget blir kunngjort med en frist for å komme med innspill. Perioden vil være minimum seks uker.

Framdrift

Oppdatert 2.3.2022

Tidslinje for kdp 4. versjon.jpg

Illustrasjon: Melhus kommune/Simen Nakstad

Dokumenter

Innledende fase:

Denne fasen startet i august 2020 og ble avsluttet i januar 2021.

Planprogram.pdf
Mal for verdi-og konsekvensutredning.pdf
Referat orienteringsmøte næringsaktører 08.10.2020.pdf
Veiledning for verdi- og konsekvensutredning.pdf

Planprogram:

Denne fasen startet i januar 2020 og ble avsluttet mars 2021.

Vedlegg 1 Fastsatt planprogram.pdf
Vedlegg 2 Mal innspillskjema.pdf
Vedlegg 3 Veiledning for utfylling av innspillskjema.pdf
Vedlegg 4 Merknadsbehandlingsskjema.pdf
Samlet saksfremstilling.pdf

Planforslag:

Denne fasen startet i mars 2021 og er ikke avsluttet enda.

Politisk behandling:

Denne fasen er ikke påbegynt enda. Starter og avslutter i løpet av 2022.

Nyttige verktøy og kontaktinformasjon

Detaljert kart over Melhus kommune - du velger selv i kartet hva du vil se av informasjon

Har du spørsmål om kommunedelplanen kan du sende oss en e-post.