Formannskapet vedtok i møte 10.11.2020 sak 145/20 følgende:

I medhold av plan- og bygningsloven § 11-13 sendes forslag til planprogram for rullering av kommunedelplan grustak, steinbrudd og deponi på høring, og legges ut til offentlig ettersyn i minimum 6 uker. I medhold av plan- og bygningsloven §§ 11-12 og 11-13 varsles det samtidig om oppstart av planarbeidet.

Les sakspaprer og gjeldende dokumenter her:

Planprogram

Mal for verdi- og konsekvensutredning

Referat fra orienteringsmøter med næringsaktører

Veiledning for verdi- og konsekvensutredning

Innspill/merknader sendes til:

E-post: postmottak@melhus.kommune.no

Post: Melhus kommune, postboks 55, 7221 Melhus.

Må merkes «Planprogram – Rullering kommunedelplan grustak, steinbrudd og deponi».

Frist: 08.01.2021

 

Illustrasjonsfoto av Analogicus/Pixabay