Formannskapet fattet i møte 23.03.2021, sak 38/21, følgende vedtak: «I medhold av plan- og bygningsloven §§ 4-1 og 11-13 fastsetter Melhus kommune planprogram for revidering av kommunedelplan for grustak, steinbrudd og deponi».  

Planprogrammet beskriver: 

  • Bakgrunn og formål med planarbeidet 

  • Rammer for planarbeidet 

  • Fokusområder  

  • Planprosess, medvirkning og organisering 

  • Behov for utredninger  

  • Fremdrift  

Kunngjøring om innspill til planarbeidet

I løpet av april åpner vi for at alle interessenter kan komme med konkrete innspill til planarbeidet. Vi legger også ut et innspillskjema med aktuelle frister samtidig.