Hva er fysioterapi?

Kommunen skal fremme folkehelse gjennom helsefremmende og forebyggende tiltak, og gi tilbud om behandling og opptrening etter skade og sykdom. Fysioterapi kan være en del i et rehabilitering- og habiliteringsforløp. Melhus kommunale fysioterapitjeneste er organisert under virksomheten aktivitet og bevegelse.

Fysioterapeutene arbeider med barn, voksne og eldre.

Fysioterapi til barn og ungdom er et tilbud til brukere med sammensatte funksjonshemminger, barn som er motorisk usikre eller barn/ungdom med skade i bevegelsesapparatet.
Les mer om fysioterapi for barn og unge her.

Fysioterapi til voksne og eldre vil være å forebygge og behandle funksjonstap som oppstår ved sykdom og naturlig aldring hos eldre. Voksne og eldre som ikke kan benytte privat fysioterapi (Melhus Fysioterapiklinikk) vil bli prioritert i kommunal fysioterapitjeneste.

Tiltak og tilbud vil være begrunnet ut i fra en vurdering av fysioterapeuten. Tiltakene vil tilpasses den enkeltes behov, og kan omfatte blant annet individuell trening, gruppetrening, tilrettelegging og opplæring/veiledning/rådgivning.

Tidsperspektiv og omfang av oppfølgning fra fysioterapeut vurderes fortløpende i samarbeid med den enkelte bruker.

Dette kan vi tilby

 • Individuell kartlegging og oppfølging
 • Gruppetilbud i sal i alle distrikt
 • Gruppetilbud i basseng (Du kan lese mer om vår bassengtrening på fysioterapitjenesten sine sider
  • Lav-, middels- og vedlikeholdsgrupper (Buen)
  • Ortopedigruppe (nyopererte og preoperativ trening prioriteres) (Buen)
  • Rygg/Bekken gruppe (gravide med bekkenløsningsplager prioriteres) (Buen)
  • Barne- og ungdomsgruppe (Buen)
  • Bassenggruppe på Eid.
 • Forebyggende tiltak barn og voksne
 • Fysioterapi som en del av den tverrfaglige helsestasjon- og skolehelsetjeneste
 • Informasjonsgrupper som en del av helsestasjonens barselprogram når barnet er ca 4 uker
 • Tett samarbeid med ergoterapitjenesten

Les gjerne denne oversikten over tilbudene vi kan gi: Henvisning til ergo- og fysioterapitjenesten barn/unge (PDF)

Henvendelser vil bli registrert på venteliste etter etter prioriteringsgrad.