1. Motorferdsel i utmark og vassdrag er i utgangspunktet forbudt, men det kan gjøres unntak for bruk av snøscooter etter § 5 i nasjonal forskrift.
   
 2. All motorferdsel i utmark og vassdrag skal foregå aktsomt og hensynsfullt, slik at skade på naturmiljø og mennesker unngås.
   
 3. Kartutsnitt med inntegnet kjørerute og grunneiertillatelse skal vedlegges søknaden. Godt beskrevet kjørerute kan godtas i stedet for kart dersom det er i etablert trasé. 
   
 4. Kjøring etter dispensasjon skal foregå på vinterføre frem til senest 1. mai det enkelte år. 
   
 5. Trafikken skal i størst mulig utstrekning kanaliseres til bestemte traseer.
   
 6. Kjøring er ikke tillatt mellom kl. 22.00 og 06.00, alle ukedager.
   
 7. Korteste veg fra brøytet bilveg skal benyttes. Løyve kan ikke gis fra hjemmeadresse med mindre en bor med direkte adkomst til utmark som leder direkte til trasé. 
   
 8. Dispensasjoner er gitt med hjemmel i Lov og forskrift, og med bakgrunn i den enkelte søkers opplysninger, formål og kjørerute.
   
 9. Løyvet er knyttet til person og ikke til kjøretøyet. Det er en forutsetning at løyveinnehaver innhenter nødvendig tillatelser fra berørte grunneiere.
   
 10.  Forskriftens § 5 a) Fastboende som påtar seg ervervsmessig kjøring (leiekjøring):
  Dispensasjon kan gis dersom leieløyveinnehaver er villig til å påta seg oppdrag helg som hverdag, når det er behov for det. Det skal fremlegges dokumentasjon over kjøreoppdrag innen 1. mars det påfølgende år. Det er en forutsetning at løyveinnehaver innhenter nødvendig tillatelser fra berørte grunneiere. 
   
 11.  Forskriftens § 5 b) Funksjonshemmede: Jamfør rundskriv T-1/96 kan det bare gis dispensasjon ved varig funksjonshemming. Personer som på grunn av alder eller midlertidig sykdom faller ikke inn under bestemmelsen. Dispensasjon kan gis på følgende grunnlag: 

  a. Med egen hytte, dispensasjon kan gis uavhengig av avstand. Det kan gis dispensasjon for persontransport i tillegg til bagasjetransport.

  b. Dispensasjon kan gis til besøk på hytter, eller dagstur til bestemte steder. Trasé bør legges til der det allerede er etablert motorferdsel.

  c. Det kreves egenerklæring og legeattest som utdyper hvorfor søker har behov for snøskuter. 

  d. For dispensasjon etter § 5 b) kreves dokumentasjon på gyldig parkeringsbevis for forflytningshemmede. Bestemmelsen kan fravikes dersom søknaden gjelder transport av barn og andre som ikke har eget førerkort.

  f. Ved tillatelse etter forskriftenes § 5 b) kan det gis 20 turer per sesong med krav om kjørebok. Det kan søkes om utvidet antall turer.
   
 12. Det kan gis dispensasjon etter forskriftens § 5 c) til eier av hytte. Dispensasjon kan gis til transport av bagasje og utstyr, og gjelder ikke ren persontransport for å komme til hytta. Det kan kun gis ett løyve per hytte, men løyve kan benyttes av nærmeste familie. Iht. definisjoner gjelder det ektefelle, samboer og barn i eiers husstand. For hytter med flere eiere mådet eventuelt søkes særskilt, og det må vurderes i det enkelte tilfellet hvorvidt en kan gi dispensasjon etter forskriftens § 5, eller om det må søkes særskilt etter forskriftens § 6. 
   
 13. Det gis dispensasjon for maks 10 turer per år etter forskriftenes § 5 c). En tur forstås som tur/retur. Det skal føres kjørebok med dato og navn på sjåfør. Kjøreboken skal føres før turen starter. Ved innlevering av full kjørebok til Melhus kommune kan det utstedes kjørebok for 10 turer ekstra i inneværende sesong, dersom søker viser til et behov. 
   
 14. I verneområder som har særskilte bestemmelser for motorferdsel gjelder ikke disse retningslinjer og søkere må søke dispensasjon til Statsforvalteren. 

Det er Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av 1977, samt Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vann av 1988 med endringer det vises til når lov og forskrift omtales i disse retningslinjene.