Disse retningslinjene er ikke gjeldende nå. Nye retningslinjer skal vurderes politisk før neste sesong.

 1. Motorferdsel i utmark og vassdrag er i utgangspunktet forbudt, men det kan gjøres unntak for bruk av snøscooter etter § 5 i nasjonal forskrift.
   
 2. All motorferdsel i utmark og vassdrag skal foregå aktsomt og hensynsfullt, slik at skade på naturmiljø og mennesker unngås.
   
 3. Kartutsnitt med inntegnet kjørerute og grunneiertillatelse skal vedlegges søknaden.
   
 4. Kjøring etter dispensasjon skal foregå på snødekket mark og islagte vassdrag fram til 1. mai.
   
 5. Trafikken skal i størst mulig utstrekning kanaliseres til bestemte traseer.
   
 6. Kjøring er ikke tillatt mellom kl. 22.00 og 06.00, alle ukedager.
   
 7. Korteste veg fra brøytet bilveg skal benyttes.
   
 8. Dispensasjoner er gitt med hjemmel i Lov og forskrift, og med bakgrunn i den enkelte søkers opplysninger, formål og kjørerute.
   
 9. Løyvet er knyttet til person og ikke til kjøretøyet. Løyveinnehaver kan derfor benytte flere kjøretøy på samme løyve. Det er en forutsetning at løyveinnehaver innhenter nødvendig tillatelser fra berørte grunneiere.
   
 10.  § 5 a) Fastboende som påtar seg ervervsmessig kjøring (leiekjøring):
  Dispensasjon gis dersom leieløyveinnehaver er villig til å påta seg oppdrag helg som hverdag når det er behov for det. Det skal fremlegges dokumentasjon over kjøreoppdrag innen 1. mars det på følgende år. Det er en forutsetning at løyveinnehaver innhenter nødvendig tillatelser fra berørte grunneiere. 
   
 11.  § 5 b) Funksjonshemmede: Jamfør rundskriv T-1/96 kan det bare gis dispensasjon ved varig funksjonshemming. Personer som på grunn av alder eller midlertidig sykdom faller ikke inn under bestemmelsen.

  a. Med egen hytte, dispensasjon kan gis uavhengig av avstand. Det kan gis dispensasjon for persontransport i tillegg til bagasjetransport.

  b. Dispensasjon kan gis til besøk på hytter, eller dagstur i marka.

  c. Det forutsettes at kjøringen foregår på fastlagte trase.

  d. Det kreves egenerklæring og legeattest som utdyper hvorfor søker har behov for snøscooter.

  e. For dispensasjon etter § 5 b) kreves dokumentasjon på gyldig parkeringsbevis for forflytningshemmede. Bestemmelsen kan fravikes dersom søknaden gjelder transport      av barn og andre som ikke har eget førerkort.

  f. Ved tillatelse etter forskriftenes § 5 b) kan det gis 20 turer per sesong med krav om kjørebok. Det kan søkes om utvidet antall turer.
   
 12. Det gis dispensasjon etter forskriftens § 5 c) for de som har hytte. Forutsetningen er at hytten ligger minst 2,5 km fra brøytet bilveg, når det i området ikke er mulighet for leiekjøring etter forskriftens § 5 a. Det gis kun en tillatelse per hytteeiendom. Dersom det er flere hjemmelshavere kan antall turer deles mellom eierne. Hver enkelt eier må i tilfelle søke, og få eventuelt løyve i sitt navn. Dispensasjon kan gis til befraktning av bagasje og utstyr til hytte.
   
 13. Det gis dispensasjon for maks 10 turer per år etter forskriftenes § 5 c). En tur forstås som tur/retur. Det skal føres kjørebok med dato og navn på oppdraget. Kjøreboken skal føres før turen starter. Ved innlevering av full kjørebok til Melhus Kommune skal det utstedes kjørebok for 10 turer ekstra i inneværende sesong.
   
 14. Det er et vilkår at transport med snøscooter skal foregå med kjelke i henhold til dispensasjoner gitt etter forskriftenes § 5 a) og § 5 c).

  Det er Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av 1977 samt Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vann av 1988 med endringer det vises til når lov og forskrift omtales i disse retningslinjene.