Pårørende er ofte pasientens viktigste støtte og ressurs. De kjenner pasienten godt, og har erfaring med hva som kan skape gode opplevelser og hva som er viktig for dem. Som medlem i et pårørendeutvalg bidrar du til at pasienter og pårørendes interesser og synspunkter blir lagt frem, drøftet og fulgt opp.

Hvilke oppgaver har et pårørendeutvalg?

Et pårørendeutvalg har flere oppgaver. Dette er noen av dem:

• Ha fire ordinære møter i løpet av året.
• Være bindeleddet mellom pårørende og institusjonstjenesten.
• Komme med forslag til livsgledeaktiviteter og arrangement i sykehjemmene.
• Holdes orientert om forbedringsarbeid, medarbeider- og brukerundersøkelser, og hvordan resultatet av dette brukes i arbeidet for å forbedre tjenestene.
• Være en høringsinstans i beslutning- og forbedringsprosesser.

Pårørendeutvalget skal ikke uttale seg i saker som gjelder tjenester til enkeltpersoner eller personalsaker. De skal kun diskutere og behandle pasienter- og pårørendeerfaringer på generelt grunnlag.
 

Hvem kan være med i et pårørendeutvalg?

Pårørendeutvalget er for deg som er oppnevnt som nærmeste pårørende av en pasient på sykehjemmene på Buen eller Horg. Utvalget vil bestå av pårørendemedlemmer, enhetsledere, avdelingsleder og ansatt/ansatte-representanter ved kommunens 2 sykehjem. Ledere og ansattrepresentanter vil ikke være en del av selve utvalget, men inviteres inn som dialogpart.

Leder og medlemmer i utvalget velges for ett år av gangen og kan gjenvelges. Pårørendemedlemmer kan ikke fratre rollen i utvalget selv om pasientens opphold i sykehjemmet opphører, uansett årsak.
 

Ønsker du å være med i pårørendeutvalget?

Dersom du er oppført som nærmeste pårørende og ønsker å bli med i pårørendeutvalget, kan du ta kontakt med enhetsleder for institusjonstjenester, Kristin Grindstuen. Frist for tilbakemelding er 12.04.24 skriftlig på e-post med kontaktinformasjon. 

E-post
Tlf: 913 05 938