De offentlige nettstedene Helsenorge og Statens helsetilsyn har mye nyttig og kvalitetssikret informasjon til pasienter, brukere og pårørende. 

Her har vi samlet lenker til disse nettstedene, som handler særlig om dine rettigheter som bruker og pasient. 

 

Tema

Nettsted

Informasjon om
Pasient- og brukerombudet (POBO)

https://helsenorge.no/pasient-og-brukerombudet

https://helsenorge.no/pasient-og-brukerombudet/hva-vi-kan-hjelpe-med

Informasjon om rettigheter,
klageadgang m.m.

https://www.helsetilsynet.no/rettigheter-klagemuligheter

Oversikt over
sentrale rettigheter

https://helsenorge.no/rettigheter

Rett til helsetjenester
i hjemmet
https://helsenorge.no/hjelpetilbud-i-kommunen/helsetjenester-i-hjemmet
Rett til BPA (Brukerstyrt personlig assistanse)  https://helsenorge.no/rettigheter/brukerstyrt-personlig-assistanse-bpa
Rett til støttekontakt  https://helsenorge.no/hjelpetilbud-i-kommunen/stottekontakt
Rett til avlastning https://helsenorge.no/hjelpetilbud-i-kommunen/avlastningstiltak
Rett til sykehjemsplass eller bolig tilrettelagt for heldøgns omsorg https://www.helsetilsynet.no/rettigheter-klagemuligheter/helse--og-omsorgstjenester/rett-til-kommunale-helse--og-omsorgstjenester/rett-til-sykehjem/
Omsorgsstønad https://helsenorge.no/hjelpetilbud-i-kommunen/omsorgsstonad
Pårørendes rettigheter https://helsenorge.no/hjelpetilbud-i-kommunen/omsorgsstonad
Klageordninger https://helsenorge.no/rettigheter/klageordninger
Råd for personer med funksjonsnedsettelse https://bufdir.no/Nedsatt_funksjonsevne/rad/