De offentlige nettstedene Helsenorge og Statens helsetilsyn har mye nyttig og kvalitetssikret informasjon til pasienter, brukere og pårørende. 

Her har vi samlet lenker til disse nettstedene, som handler særlig om dine rettigheter som bruker og pasient. 

 

Tema

Nettsted

Informasjon om
Pasient- og brukerombudet (POBO)
pasientogbrukerombudet.no

 

Informasjon om rettigheter,
klageadgang m.m.

www.helsetilsynet.no/rettigheter-klagemuligheter

Oversikt over
sentrale rettigheter

helsenorge.no/rettigheter

Rett til helsetjenester
i hjemmet
helsenorge.no/hjelpetilbud-i-kommunen/helsetjenester-i-hjemmet
Rett til BPA (Brukerstyrt personlig assistanse)  helsenorge.no/rettigheter/brukerstyrt-personlig-assistanse-bpa
Rett til støttekontakt  helsenorge.no/hjelpetilbud-i-kommunen/stottekontakt
Rett til avlastning helsenorge.no/hjelpetilbud-i-kommunen/avlastningstiltak
Rett til sykehjemsplass eller bolig tilrettelagt for heldøgns omsorg helsetilsynet.no/rettigheter-klagemuligheter/helse--og-omsorgstjenester/rett-til-kommunale-helse--og-omsorgstjenester/rett-til-sykehjem/
Omsorgsstønad helsenorge.no/hjelpetilbud-i-kommunen/omsorgsstonad
Pårørendes rettigheter helsenorge.no/hjelpetilbud-i-kommunen/omsorgsstonad
Klageordninger helsenorge.no/rettigheter/klageordninger
Råd for personer med funksjonsnedsettelse bufdir.no/Nedsatt_funksjonsevne/rad/