Når det gjelder barmarkskjøring som ikke er i næringsøyemed skal det bare gis tillatelse i unntakstilfelle (jfr forskriftens § 6). Søknader skal behandles av et folkevalgt organ. I Melhus er det Komite for teknikk og miljø som behandler slike saker. Skal du søke om barmarkskjøring i sommerhalvåret er det viktig å søke i god tid før komiteen har sitt siste møte for våren i juni. 
 
Når du har fått tillatelse, skal du alltid ha med deg denne på kjøreturen. Det skal også skrives kjørebok for turen. Kjøreboken skal fylles ut før turen begynner og dette skal vises fram ved eventuell kontroll.

Merk også at henting og lossing med helikopter er å se på som landing, selv om helikopteret ikke berører bakken.

Utmark defineres som i Friluftslovens § 1 (lovdata.no), men også mindre biter innmark i utmarka regnes som utmark. Vei som ikke er anlagt for eller brøytet for kjøring med vanlig personbil, er utmark.

Det er strengere regler for persontransport enn for varetransport, og strengere regler for kjøring på barmark enn på snødekt mark. I utgangspunktet skal transport være nødvendig for at motorisert ferdsel i utmark skal være tillatt.

I Melhus kommune er det egne retningslinjer for bruk av snøscooter. Retningslinjene skal siste halvdel av 2022 behandles politisk. Fram til da er det ikke mulig å søke om nytt løyve til snøscooter.
Kommunen har en ordning med leiekjøring med snøscootere.
All motorferdsel skal skje aktsomt og hensynsfullt slik at naturen ikke skades og folk ikke forstyrres.