Er du privatperson og trenger psykososial førstehjelp? Da skal du kontakte følgende:

  • Fastlege
  • Legevakt
  • 113 om du trenger akutt hjelp

Kriseteamet skal ikke kontaktes av privatpersoner.

Kriseteam iverksettes på anmodning fra legevakt, politi eller kommunen selv, og kontaktes av dem/andre samarbeidspartnere og ikke privatpersoner.

Telefon: 908 03 066

Beredskap for hendelser

Melhus er en mellomstor kommune der vi må forvente alvorlige hendelser med ujevne mellomrom. Derfor har vi beredskap for å ivareta mennesker som har opplevd hendelsene på nært hold eller som er berørt av dem.

Kriseteamet er en tverrfaglig sammensatt gruppe som har ansvar for tidlig innsats ved psykososial oppfølging. Kriseteamene har i tillegg en oppgave i å medvirke til at rammede og berørte enkeltpersoner, familier og lokalsamfunn får tilbud om forsvarlig psykososial oppfølging og støtte fra det ordinære tjenesteapparatet i etterkant av kritiske hendelser.

Kriseteamet kan også tre i funksjon ved hendelser utenfor kommunen for å støtte pårørende som bor i Melhus.

Når aktiveres kriseteamet?

Kriseteamet eller deler av teamet kan aktiveres ved alvorlige hendelser som kan virke traumatiserende for enkeltpersoner, familier og nettverk innen kommunen. Erfaringer viser at det ved enkelte hendelser kun vil være et fåtall av kriseteamets medlemmer som er involvert i oppfølgingen. Eksempel på hendelser kan være selvmord, brå og uventet død ved ulykker eller drap, voldsutsatthet, plutselig uventet barnedødsfall og andre uventede hendelser med fare for liv og helse.

Kriseteamet vil i tillegg aktiveres som en del av kommunens helseberedskap ved store hendelser og katastrofer. Eksempler som kan nødvendiggjøre aktivering av teamet er naturkatastrofer, store ulykker, storbranner, terrorangrep og massedrap og situasjoner der lokalsamfunn er rammet, f.eks. der én eller flere er savnet eller ved ulykker der omfanget er ukjent.

Åpenhet og hensynet til de berørte

Kriseteamet er en helsetjeneste med individuell oppfølging av enkeltpersoner. Av hensyn til dem som er berørt og taushetsplikten er vi derfor tilbakeholdne med å dele informasjon om hvilke saker vi er involvert i. Folk skal kunne få hjelp i krisesituasjoner uten at det trenger å være allment kjent.

Ved større hendelser med mange berørte, som for eksempel kranvelten i januar 2023, er det naturlig med større åpenhet rundt arbeidet kriseteamet gjør.

Det er ikke kriseteamet eller Melhus kommune som arrangerer minnestund, seremonier eller liknende, men vi er av og til stede på disse.

Evakuert- og pårørendesenter

Ved større hendelser har kriseteamet ansvar for å etablere et evakuert- og pårørendesenter, i samarbeid med blant annet politiet.