Helse- og velferdskontoret er Melhus kommunes koordinerende enhet. Målet vårt er at du som har behov for langvarige og sammensatte tjenester opplever at tjenestene henger sammen. 

Koordinerende enhet skal bidra til å sikre helhetlige og koordinerte tilbud til innbyggere i alle aldre med behov for tjenester fra flere tjenester og sektorer. 

Koordinerende enhet har det overordnede ansvaret for koordinator og individuell plan. 

Individuell plan:

Innbyggere som har behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester har rett på individuell plan. Denne planen skal vise hva slags mål du har, og hvilke tiltak som skal til for at målene blir nådd. 

Planen er en felles fremdriftsplan for deg og alle som jobber rundt deg, og skal bidra til forutsigbarhet, styrket relasjon mellom deg/dine pårørende og tjenesteyterne og forenkler kontakten med systemet. 

Planen skal også vise dine ressurser og ha fokus på mestring, og understøtte deltagelse ut i fra dine forutsetninger. 

I Melhus kommune benytter vi fagprogrammet Visma Samspill som digitalt verktøy for individuell plan. 

Koordinator:

Vanligvis blir en av dine tjenesteytere oppnevnt som koordinator, og vedkommende vil da bli din kontaktperson inn til hjelpeapparatet i kommunen. Koordinator skal sikre samordning av tjenestetilbudet, bistå med å etablere kontakt med andre instanser og sørge for fremdrift i arbeidet med individuell plan der det er aktuelt. Koordinator vil på mange måter være din veiviser i systemet.

Dine ønsker om valg av koordinator skal vektlegges, men vær oppmerksom på at dette ikke alltid kan imøtekommes.

Barnekoordinator:

Familier som har- eller venter barn med alvorlig sykdom, skade eller nedsatt funksjonsevne, og som vil ha behov for langvarige og sammensatte eller koordinerte helse- og omsorgstjenester og andre velferdstjenester, har rett på barnekoordinator dersom foresatte ønsker dette. 

Barnekoordinator skal sikre nødvendig oppfølging og samordning av tjenestene rundt et barn med store hjelpebehov. Den skal koordinere tjenestetilbudet og bidra til at barnet og familien får nødvendig oppfølging og tilrettelegging. Barnekoordinator gir informasjon og veiledning om helse- og omsorgstjenester, andre velferdstjenester og pasient- og brukerorganisasjoner, og sørger for fremdrift i arbeidet med individuell plan. 

Slik søker du:

Hvis du har behov for individuell plan, koordinator eller barnekoordinator, er det Helse- og velferdskontoret du skal ta kontakt med: