Informasjon om skolestart, ferie- og fridager finner du i skoleruta.

Melhus kommune har 11 grunnskoler: 8 barneskoler, to ungdomsskoler og en skole med barne- og ungdomstrinn.

Snarvei til skolene i Melhus

Alle barneskoler i Melhus har skolefritidsordning (SFO). Seks av barneskolene er samorganisert med barnehage i oppvekstsenter.

Administrasjon for skoledriften i kommunen ivaretas av virksomhetsleder på den enkelte skole.
Spørsmål vedrørende skole rettes fortrinnsvis til den skolen det gjelder. 
I rådmannens stab er det en skolefaglig rådgiver.

Barn og unge i alderen 6 til 16 år har plikt til grunnskoleopplæring, og rett til en offentlig grunnskoleopplæring. Dersom foreldrene søker om det eller samtykker, kan kommunen etter sakkyndig vurdering vedta å utsette skolestarten ett år eller la et barn begynne på skolen ett år før når det innen 1. april har fylt 5 år.(Oppl.lov §2-1).

Grunnskolen skal i samarbeid med hjemmet legge til rette for opplæring og utvikling ut fra den enkelte elev sine behov og forutsetninger. Grunnskolen skal gi elevene god allmennkunnskap og fremme gode samarbeidsformer mellom lærere og elever, samt mellom skole og hjem.
Alle barn og unge skal få et tilpasset opplæringstilbud innenfor rammen av de til enhver tid gjeldende læreplaner. (Oppl.lov og forskrifter §1-1 og Læreplanverket for den 10-årige grunnskolen). Skolene i Melhus arbeider etter sentrale føringer i ”Kunnskapsløftet”.

Her finner du mer informasjon om faget Kristendom, religion, livssyn og etikk (KREL).

All grunnskoleopplæring er gratis.
Skolene i Melhus starter og slutter ulikt. Opplysninger fås ved henvendelse til den enkelte skole.