Kontakt avlastningstjenesten: 

Tlf. 907 39 529

Avdelingsleder Gry Andresen Strømmen: Tlf. 468 42 143

Hva er avlastning?

Avlastning er en tjeneste til deg som er forelder eller pårørende med et særlig tyngende omsorgsarbeid. Avlastning er et av flere tiltak som kalles pårørendestøtte.

Formålet med avlastningstjenester er å hindre at du blir overbelastet, å gi deg mulighet til å få nødvendig og regelmessig fritid og ferie, og gi deg mulighet til å delta i vanlige aktiviteter.

Avlastning er gratis.

Hvem kan få avlastning?

Hvis du har et særlig tyngende omsorgsarbeid, kan du få innvilget avlastning. Det er Helse- og velferdskontoret som behandler søknaden din og som avgjør om du skal ha avlastning, eller annen pårørendestøtte.

Avlastningstiltak

Det er mange måter å avlaste deg som pårørende på. De viktigste tiltakene vi har er privat avlastning og avlastning i institusjon. Avlastningsopphold for barn og unge vil i hovedsak skje i egne bemannede boenheter, men det kan også gis som privat avlastning.

Tilbudet skal utvikles i dialog med deg som omsorgsmottaker og omsorgsgiver og tilpasses familiens eller omsorgsgiverens mål med avlastningen, for eksempel søvn, ferie, omsorgsgiverens egne aktiviteter og ivaretakelse av søsken. 

Behovene hos pårørende er svært forskjellige, og det er viktig at det legges til rette for ulike avlastningsformer.

Avlastning i avlastningsbolig

Avlastningsboligen i Lenavegen 3 har fem rom til disposisjon. Noen av rommene er tilrettelagt med takheis. Vi har et fint fellesareal med kjøkken, spisebord og tv-krok, samt to små stuer med tv. 

Avlastningstjenesten gjennomfører aktiviteter med dem som er på avlastningsopphold, og du som pårørende sender da med lommepenger som betaler for aktivitetene og eventuelt penger til lørdagsgodt/personlig handling.

Avlastningsboligen holder stengt fra kl. 1500 23. desember til kl. 0700 27. desember, og fra kl. 1200 31. desember til kl. 0700 2. januar. 

Privat avlastning

Privat avlastning innebærer at en privat avlaster enten kommer hjem til familien og er sammen med barnet der, eller er i avlasters hjem. Avlaster har da barnet boende hjemme hos seg, eksempelvis en gang i måneden til faste, avtalte tider avhengig av hva som er det beste for familien. Dette er en form for avlastning som fungerer godt for mange familier, spesielt de som har kjent avlaster over lengre tid.  

Private avlastere ansettes og følges opp av Avlastningstjenesten i Melhus, de lønnes etter SGS 1030. Du som pårørende sender med penger til aktiviteter.

Hvor mye avlastning kan du få?

Hvor mye avlastning du får avhenger av behovet ditt. Det kan variere fra noen få timer, døgn eller helger i måneden til mange døgn i året. Omfanget vil blant annet avhenge av hvor mye omsorg du gir, hvor stor belastning omsorgen er for deg og familien din, hvilke andre tjenester vedkommende har og hvor mye dere ønsker selv.

Hvordan søker du om avlastning?

Du søker om tjenesten til Helse- og velferdskontoret: 

Helse- og omsorgstjenester - søknad

Du kan også søke muntlig. Ta kontakt med oss: 

Helse- og velferdskontoret
Tlf. 957 11 444

Har du lyst til å bli avlaster?

For å kunne bli det må du være over 18 år og være interessert i andre mennesker. Ut over dette trengs det ingen formell utdanning, men personlig egnethet vil bli vurdert.

Ta kontakt med avlastningstjenesten i Melhus på telefon eller e-post.

Barnebolig

Når omsorgspersoner får innvilget 100 % avlastning, defineres dette som barnebolig. Det vil si at barnet får heldøgns omsorg, mens omsorgspersonene fortsatt har foreldreansvaret. Det gjøres skriftlig avtale om samvær.

SFO

Avlastningstjenesten gir avlastning før- og etter skoletid til barn med særskilte behov, fra ungdomsskole alder. Det må søkes vedtak på dette til HVK. Det er forventet at barnet får fem uker ferie gjennom året, og tre av ukene sammenhengende ferie fra SFO fra mai til september.

BPA

Som en del av sitt ansvar etter Helse- og omsorgstjenesteloven har kommunen plikt til å tilby personlig assistanse. 

Les mer om BPA