Politisk behandling:

Prosjektet har vært gjennom politisk behandling i rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne og eldrerådet, utvalg for helse, oppvekst og kultur og formannskap, før det ble enstemming vedtatt i kommunestyret 24. mai. Sakspapirene kan du lese her

Bakgrunn:

Melhus kommune har over flere år arbeidet med prosjektet «100 år i eget hjem». Det skal bidra til at innbyggerne bor hjemme så lenge som mulig, og får tilbud om pleie- og omsorgstjenester i egne hjem i stedet for på institusjon. I tillegg satser vi på velferdsteknologi, og har iverksatt et interkommunalt rekrutteringsprosjekt innen helse og velferd. 

KOSTRA-tallene viser imidlertid at vi ikke har greid å snu denne trenden i så stor grad som ønsket. Vi vet også at vi blir mange flere eldre i årene fremover, og at vi har utfordringer med rekruttering av helsepersonell. Derfor må vi se på hvilke muligheter vi har, og hvordan helse- og velferdstjenestene kan organiseres på en best mulig måte i årene som kommer. 

Fase 2:

Prosjektet er delt inn i to faser. Den første fasen med tilhørende delrapport (PDF) var oppe til politisk behandling i råd, utvalg, formannskap og kommunestyret i løpet av mars måned. 

I den første fasen handlet det om å ta strategiske veivalg for helse- og velferssektoren i Melhus kommune, som skal stå seg i flere tiår framover. Det vi kaller bærekraftige helsetjenester. 

I den andre fasen som startet opp umiddelbart etter politisk vedtak på den første fasen, går vi over til det mer konkrete. Som foreksempel: Hvor mange brukere får vi, hvor mange ansatte trenger vi, hva med bygningsmassen, hvordan skal vi sørge for at helsefremming og forebygging blir prioritert? 

Målet er å lande veivalgprosjektet innen sommeren. Den andre fasen skal etter planen gå til endelig politisk behandling i kommunestyret 24. mai. 

Sju delprosjekter:

Det er satt ned sju delprosjekter, ledet av enhetslederne, som skal jobbe konkret med organisering og dimensjonering av tjenestene. De sju er:

 • Hjemmetjenesten
 • Institusjonstjenesten
 • Ambulante tjenester
 • Helse- og velferdskontoret
 • Familie, forebygging og mestring
 • Bo og aktivitet
 • Psykisk helse og rus

Prosjektets mandat:

Med bakgrunn i ovenstående vil prosjektets arbeid omfatte følgende:

Et sammenhengende forslag til fremtidig organisering og dimensjonering av kommunens 

 • sykehjem 
 • hjemmetjeneste
 • bofelleskap for funksjonshemmede
 • bofelleskap for eldre

I forslaget innarbeides en plan for hvordan fagkompetansen innenfor sektoren kan utnyttes på best mulig måte, samt et forslag til hvilke oppgaver kan ivaretas av andre enn ansatte i sektoren.

Det er ikke et absolutt krav om at prosjektgruppen utarbeider ett forslag til organisering og dimensjonering. Om ønskelig kan prosjektgruppen legge fram flere alternativer med en konsekvensutredning for de ulike alternativene. 

Prosjektet deles opp i 2 faser:

 1. veivalg for framtidig organisering og struktur: hvilket tjenestetilbud skal vi ha hvor? Hvilket tilbud skal vi ha i tillegg til det vi allerede har, hvilket tilbud skal vi eventuelt slutte med? Hva skal gjøres av andre enn ansatte i sektoren
 2. dimensjonering av tjenestene basert på vedtaket etter fase 1. 

Prosjektresultatet etter fase 2 er grunnlaget for arbeidet med videre utvikling av helse- og velferdstilbudet i Melhus kommune.

Metode for gjennomføring av prosjektet

Metode for gjennomføring av prosjektet Prosjektet gjennomføres gjennom arbeidsmøter i prosjektgruppen bestående av representanter fra administrasjonen og politiske utvalg og råd. Rådene og utvalgene holdes orientert og får prosjektgruppens forslag til behandling før behandling i kommunestyret. 

Prosjektgruppen benytter seg i arbeidet blant annet av rapporten fra BDO som ble offentliggjort 7. januar 2022, samt rapporten fra Arbeidsgruppen utskrivningsklare pasienter hvor Melhus kommune deltar sammen med St. Olavs hospital, Trondheim kommune og Malvik kommune. 

Åpenhet og medvirkning

Vi legger opp til bred medvirkning i den videre prosessen som vil pågå utover våren. Vi oppretter en prosjektgruppe med representanter fra kommunens administrative ledelse, utvalg for helse, oppvekst og kultur, Melhus eldreråd, Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne, tillitsvalgte og vernelinjen.

Send inn dine innspill og spørsmål på dette skjemaet: Prosjekt: Veivalg for helse og velferd (Microsoft Forms)

Les vår sak fra presentasjonen av rapporten 7. januar