I fase to av prosjektet Veivalg for helse og velferd, har vi dratt inn to ekstra områder i prosjektet:

  • Psykisk helse og rus
  • Helsestasjon og skolehelsetjenesten

Helsestasjonen dekker svangerskapsomsorgen og barn i alderen 0-6 år, mens skolehelsetjenesten går helt opp til 20 år. Helsestasjon for ungdom er et tilbud for unge mellom 13-21 år. Psykisk helse og rus yter helsetjenester til personer i alderen 6-100 år.

Vi strever mer psykisk

Begge avdelingene observerer samme trend i Melhus: Vi strever mer psykisk, og økningen er størst blant barn og ungdom. Veksten i henvisninger til psykisk helse og rus var stor i 2021, og dette ser ut til å fortsette også i år. Pandemien får en del av skylden, men dette er en tendens vi har sett over flere år.

Helsestasjon ser den samme utviklingen i møte med de minste barna, det samme gjør helsesykepleierne ute i skolene.

Kort oppsummert: Flere av oss strever, og for en økende andel munner det ut i psykisk uhelse som krever behandling.

Innsats på lavt nivå

Hva kan vi gjøre for å snu denne utviklingen, og dempe den kraftige økningen?

Fagfolkene har tro på å styrke kompetansen om psykisk helse blant foreldre/foresatte og ansatte i barnehager og skoler – de som treffer barna hver dag. Og de har tro på å styrke helsestasjonstjenesten, både i kompetanse og antall hoder.

Poenget er å sette inn innsats tidligst mulig, på et lavest mulig nivå. Greier vi å treffe med gode tiltak i en tidlig fase, kan vi unngå at vi senere er nødt til å koble på psykisk helsehjelp, barnevern, PP-tjenesten og lignende tjenester.

Å være robust

Fagfolkene ser også en tendens til at vi og barna våre er mindre robuste enn vi var for noen generasjoner siden.

Vi må minne oss selv på, og lære barna våre, at livet består av motbakke så vel som unnarenn. Vi har alle dager og perioder vi er mer tungsinte og er engstelige. Det er normalt at livet består av både oppturer og nedturer. 

Helsefremming og forebygging

Helsefremming og forebygging skal innarbeides i alle deler av kommunal virksomhet. Det ble vedtatt som delrapport 1 (PDF) i dette prosjektet.

Dette blir en viktig rettesnor i årene som kommer. Kommunen som står foran store oppgaver, men ikke minst er dette viktig for enkeltmennesket. Å ha god fysisk og psykisk helse bidrar til at vi kan mestre våre liv på en god måte.

Avveininger og prioriteringer

Derfor blir det viktig å finne det riktige nivået: Hvor mye kan og bør vi prioritere på helsefremming og forebygging? Det er et av de mange og store spørsmålene prosjektgruppa nå står overfor.

De siste ukene har de ulike enhetslederne jobbet intensivt med sine delprosjekter. Les mer om prosessen her.

melhus.kommune.no/veivalg finner du informasjon, oppdateringer og nyheter om prosjektet. Følg med!