figur plansystemet.JPG

Figuren viser plansystemet i kommunen. Systemet er hierarkisk oppbygget etter plan- og bygningsloven.

Planstrategi

Denne rulleres hvert 4. år og sier hvilke planer kommunen skal arbeide med i hver kommunestyreperiode.
Les mer om planstrategi her.

Kommuneplanens samfunnsdel

Les mer om kommunens overordnede plan med mål og strategier for kommune som samfunn. 

Kommuneplanens arealdel

Bestemmer hvordan kommunens arealer kan benyttes ved hjelp av egne bestemmelser og et plankart.
Den sier hvor det er tillatt med boliger eller næring. Kommuneplanens arealdel finner du her.

Kommunens økonomi og handlingsplan

Les mer om prioritering av ressurser/midler til kommunens planer og tiltak på økonomi- og handlingsplaner.

Reguleringsplaner

Følger opp kommuneplanens arealdel for et mindre område. Les mer om reguleringsplaner.

Kommunens pågående arealplanarbeid
Kommunen jobber selv med enkelte større reguleringsplaner (områdeplaner). Her finner du informasjon om pågående arealplanarbeid i kommunal regi

Temaplaner eller sektorplaner

Eksempel på slike planer er trafikksikkerhetsplan, boligsosial handlingsplan etc.