Innsyn i reguleringsplaner

På vår løsning for planinnsyn på webhotel3.gisline.no kan du se planer på høring samt vedtatte planer.

Hva er en reguleringsplan?

En reguleringsplan er en detaljert plan som viser utformingen av for eksempel et større byggeprosjekt. Reguleringsplan vil kreves for alle større byggeprosjekter, og er juridisk bindende.

En reguleringsplan har flere funksjoner. Den følger opp kommuneplanens arealdel, og legger detaljerte føringer for utforming, som byggegrenser, byggehøyder, estetikk og universell utforming. Prosessen fram mot en reguleringsplan er også lagt opp for å fange opp og avveie eventuelle motstridende interesser mellom statlige myndigheter, berørte privatpersoner, grunneiere og kommunen. Den er også den endelige politiske godkjenningen av et større tiltak, da den vedtas av kommunestyret og må aksepteres av nasjonale og regionale myndigheter. Hvor det er behov for det fastsetter også reguleringen vern av for eksempel natur eller kulturminner. Dessuten er det i reguleringsplanen at kommunen kan stille krav om at en utbygger bidrar til fellesskapet med f.eks. fortau eller områdelekeplasser. I spesielle tilfeller gjør også en reguleringsplan at et område kan erverves av det offentlige.

Planprosessen

Planprosessen

Om du er berørt av en reguleringsplan under utarbeidelse, bør du vite at mulighetene dine for påvirkning er langt mindre straks planen er vedtatt.

For private forslagstillere

Behandling av reguleringssaker er i Melhus delegert til Arealforvaltning, gruppen for plan- og byggesak. Om du ønsker å fremme en reguleringsplan, kan du be om et oppstartsmøte med kommunen. Her må forslagstiller stille med planfaglig kompetanse.

Generelle føringer:

- Vedtatte arealplaner på kommunekart.com
- Kommuneplanens arealdel
- Kommuneplanens samfunnsdel 
- Veileder ved utbygging og omlegging - veg, vann, avløp (PDF)

 

Føringer for spesielle typer tiltak:

- Helhetlig tiltaksplan for boligbygging
- Kommundelplan for grus, pukk og deponi (PDF)
- Informasjon om massedeponi i Melhus
- Massedeponi i Trondheimsregionen (PDF)
- Planarbeid - bestilling av oppstartsmøte

Spørsmål kan rettes til virksomhetsleder Guri Vik
E-post 
Telefon 993 85 932.