Kommuneplanens samfunnsdel skal ta strategiske valg for utviklingsretningen i kommunesamfunnet og kommunen som organisasjon frem mot 2037. Dette gjøres ved å synliggjøre fremtidige utfordringer, bestemme mål som beskriver ønsket situasjon ved planens slutt og strategier for å nå målene og håndtere utfordringene som skisseres.

Kommuneplanens samfunnsdel er også kommunens øverste styringsdokument. Det er derfor avgjørende at både kommunens administrasjon og politiske ledelse er godt kjent med innholdet i planen, slik at all styring i Melhus blir så forutsigbar som mulig. 

Hovedmålene som skisseres i planens gir grunnlag for en rekke strategier som skal være retningsgivende for arbeidet med å oppnå målet. Strategiene i kommuneplanens samfunnsdel skal videre legges til grunn for utviklingen av delmål som konkretiserer arbeidet som skal gjøres for å oppnå hovedmålene. Delmål vedtas i kommunens økonomi og handlingsplan. Denne planen rulleres årlig med et fireårsperspektiv. Handlingsplanen er formelt sett en forlengelse av kommuneplanens samfunnsdel. 

Gjeldende plan

Gjeldende plan ble vedtatt av kommunestyret 14. november 2023.

Last ned kommuneplanens samfunnsdel 2023-2037.

Hovedmål i samfunnsdelen

 • Barn og unge: Barn og unge opplever et godt og trygt oppvekstmiljø, hvor deres behov er ivaretatt 
 • Innbyggerdeltagelse: Alle innbyggere opplever å være inkludert og kan delta i samfunnet
 • Tjenestebehov: Vi legger grunnlag for å oppleve mestring og selvstendighet
 • Bomiljø: Melhus er et godt sted å bo og leve
 • Beredskap: Vi har innarbeidede rutiner for beredskap og jobber forebyggende mot uønskede hendelser
 • Natur: Vi tar vare på naturen vår med bærekraftig bruk og vern
 • Klimatilpasning: Melhus har kapasitet til å håndtere lokale ekstremværhendelser
 • Infrastruktur: Infrastrukturen dekker vårt behov og gir grunnlag for å nå nullvekstmålet
 • Næring: Det er attraktivt å etablere og drive næringsvirksomhet i Melhus
 • Klima og energi: Melhus er et lavutslippssamfunn
 • Kommunen som organisasjon: Melhus kommune er en attraktiv og ansvarlig arbeidsgiver som fører en bærekraftig forvaltning av ressursene våre

Arealstrategi

Sammen med kommuneplanens arealdel vedtok også kommunestyret i Melhus en arealstrategi. Arealstrategien skal gi forutsigbarhet i kommunens arealbruk i et 20-årsperspektiv. Arealstrategien skal også være underlag for rullering av kommuneplanens arealdel. 

Les mer om arealstrategien her