Kommunens ansvar for folkehelse er nedfelt i folkehelseloven. Lovens formål er å bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse og utjevner sosiale helseforskjeller.

 

Lov om folkehelsearbeid § 3, Definisjoner

  1. Folkehelse: befolkningens helsetilstand og hvordan helsen fordeler seg i en befolkning
  2. Folkehelsearbeid: samfunnets innsats for å påvirke faktorer som direkte eller indirekte fremmer befolkningens helse og trivsel, forbygger psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse, eller som beskytter mot helsetrusler, samt arbeid for en jevnere fordeling av faktorer som direkte eller indirekte påvirker helsen.

 

Folkehelseloven av 2012 bygger på prinsippet «helse i alt vi gjør». Det betyr at ansvaret for befolkningens helse ikke er lagt til helsetjenesten, men til kommunen som sådan. Kommunen er pålagt å utarbeide en oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i kommunen, og den skal legges til grunn for all planlegging i kommunen.

Oversiktsdokument

Ut fra forskrift til loven skal det utarbeides et samlet oversiktsdokument hvert fjerde år. Med utgangspunkt i dette skal folkehelseutfordringene i kommunen beskrives, inkludert ressurser som kreves for å bedre helsetilstanden gjennom prioriterte tiltak. Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer ble tatt til orientering av kommunestyret 23. mai 2017. Oversikten skal etter loven legges til grunn for ny planstrategi for Melhus kommune i 2019. Dokumentet var ikke klart før utarbeidelse av planstrategien for 2016-2019.  

Organisering av folkehelsearbeidet

Med utgangspunkt i oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer er det utarbeidet et dokument som beskriver hvordan folkehelsearbeidet i Melhus kommune skal organiseres. Dette var nedfelt i Økonomi og handlingsplan 2016-2019, og Organisering av Melhus kommunes folkehelsearbeid ble tatt til orientering av kommunestyret 6. mars 2018. Dokumentet beskriver hvordan det videre folkehelsearbeidet skal organiseres slik at det skjer i tråd med lov og forskrift, og at folkehelsearbeidet innarbeides i kommunens styringssystem.

Det er utarbeidet delmål sentralt som vil ha betydning for organiseringen av det videre folkehelsearbeidet, slik at det blir gjort i tråd med lov og forskrift. Dette omfatter følgende punkt:

  • Sørge for å ha løpende og planmessig oversikt over kommunens helsetilstand og påvirkningsfaktorer
  • Sikre kunnskapsbasert folkehelsearbeid i hele organisasjonen
  • Sikre et tverrfaglig og samordnet folkehelsearbeid
  • Legge til rette for befolkningens deltagelse i folkehelsearbeidet

Varslingstjeneste for luftkvalitet

Ved hjelp av en landsdekkende varslingstjeneste er det mulig å følge med på luftkvaliteten der du er nå, resten av dagen og neste døgn. Du får vite om det er lite, moderat, høy eller svært høy luftforurensning der du bor eller oppholder deg. I tillegg får utsatte grupper helse- og aktivitetsråd. Les mer her.