Kommunens ansvar for folkehelse er nedfelt i folkehelseloven. Lovens formål er å bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse og utjevner sosiale helseforskjeller.

 

Lov om folkehelsearbeid § 3, Definisjoner

  1. Folkehelse: befolkningens helsetilstand og hvordan helsen fordeler seg i en befolkning
  2. Folkehelsearbeid: samfunnets innsats for å påvirke faktorer som direkte eller indirekte fremmer befolkningens helse og trivsel, forbygger psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse, eller som beskytter mot helsetrusler, samt arbeid for en jevnere fordeling av faktorer som direkte eller indirekte påvirker helsen.

 

Folkehelseloven av 2012 bygger på prinsippet «helse i alt vi gjør». Det betyr at ansvaret for befolkningens helse ikke er lagt til helsetjenesten, men til kommunen som sådan. Kommunen er pålagt å utarbeide en oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i kommunen, og den skal legges til grunn for all planlegging i kommunen.

 

Illustrasjonsfoto: pixabay.com/Free-Photos

Oversiktsdokument

Ut fra forskrift til loven skal det utarbeides et samlet oversiktsdokument hvert fjerde år. Med utgangspunkt i dette skal folkehelseutfordringene i kommunen beskrives, inkludert ressurser som kreves for å bedre helsetilstanden gjennom prioriterte tiltak. Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer ble tatt til orientering av kommunestyret 23. mai 2017. Oversikten skal etter loven legges til grunn for ny planstrategi for Melhus kommune i 2019.

Det er tatt forbehold om at dokumentet ikke var klart før utarbeidelse av planstrategien for 2016-2019. En revidert utgave av dokumentet vil legges til grunn for neste planstrategi for 2020-2023. Den skal gjøres ferdig innen ett år etter at nytt kommunestyre er på plass høsten 2019.  I tillegg til oversiktsdokumentet har kommunen løpende oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i tråd med folkehelseloven. 

Organisering av folkehelsearbeidet

Med utgangspunkt i oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer er det utarbeidet et dokument som beskriver hvordan folkehelsearbeidet i Melhus kommune skal organiseres. Dette var nedfelt i Økonomi og handlingsplan 2016-2019, og dokumentet Organisering av Melhus kommunes folkehelsearbeid (PDF) ble tatt til orientering av kommunestyret 6. mars 2018. Det beskriver hvordan det videre folkehelsearbeidet skal organiseres slik at det skjer i tråd med lov og forskrift, og at folkehelsearbeidet innarbeides i kommunens styringssystem. Dokumentet ble revidert september 2021.

Det er utarbeidet delmål sentralt som vil ha betydning for organiseringen av det videre folkehelsearbeidet, slik at det blir gjort i tråd med lov og forskrift. Dette omfatter følgende punkt:

  • Sørge for å ha løpende og planmessig oversikt over kommunens helsetilstand og påvirkningsfaktorer
  • Sikre kunnskapsbasert folkehelsearbeid i hele organisasjonen
  • Sikre et tverrfaglig og samordnet folkehelsearbeid
  • Legge til rette for befolkningens deltagelse i folkehelsearbeidet

Miljørettet helsevern

Melhus og Trondheim har i flere år hatt et interkommunalt samarbeid innenfor miljørettet helsevern. En god del ansvarsområder er delegert til Trondheim kommune, som er vertskommune for ordningen. Les hvilke områder det gjelder her.

Her er Trondheim kommunes side om miljørettet helsevern og forurensning

Tverrfaglig arbeidsgruppe folkehelse

I tråd med forskrift om oversikt over folkehelsen skal kommunens folkehelsearbeid være systematisk og kunnskapsbasert. Arbeidet skal i tillegg være samordnet og standardisert. For å få dette til er det opprettet en tverrfaglig arbeidsgruppe folkehelse, slik det også står beskrevet i dokumentet «Organisering av Melhus kommunes folkehelsearbeid». Tverrfaglig arbeidsgruppe folkehelse er sammensatt av følgende representanter: 
 
1. Rådmann
2. Kommuneoverlege
3. Kommunalsjef for Plan og utvikling
4. Kommunalsjef for Helse og velferd  
5. Kommunalsjef for Oppvekst og kultur
6. Rådgiver, folkehelse
 
Tverrfaglig arbeidsgruppe skal ha ansvar for oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer, samt ansvar for koordineringen av arbeidet på sektorovergripende nivå. Gruppen skal også ha ansvar for analyse og prioritering av utfordringer som skal løftes fram i kommunens planstrategi, og i kommunens Økonomi og handlingsplan. 

Ressursgruppe folkehelse

I tillegg til tverrfaglig arbeidsgruppe folkehelse, er det opprettet en egen ressursgruppe folkehelse som representerer et tverrsnitt av befolkningen.

Gruppen skal ivareta medvirkning fra befolkningen og frivillige organisasjoner når det gjelder kartlegging av folkehelseutfordringer, og når det gjelder medvirkning i planprosesser. Gruppens ansvarsområde koordineres med tverrfaglig arbeidsgruppe folkehelse når det gjelder prioritering av mål i kommunens økonomi og handlingsplan.

Representerer hvem?

Navn

E-post

Telefon

Politikk (2) Maren Grøthe (Sp), 
utvalg for helse, oppvekst og kultur
E-post 960 46 535
  Anna Lina Mørreaunet Holm (Krf)  E-post 934 86 080
Melhus eldreråd Steinar Rekstad
(Hølonda pensjonistforening)
E-post 952 94 800
Råd for mennesker
med nedsatt funksjonsevne
Rune Laugsand (Ap) E-post 954 23 410
Melhus Ungdomsråd (3) Kristin Johnsen (SLT-koordinator) E-post 986 70 164
  Marianne Nordhaug E-post 959 19 590
  Anja Gåsbakk E-post 918 84 908
Melhus Idrettsråd Geir Tore Midttømme E-post 992 17 223
  Antony Stephani, vara (nestleder) E-post 975 63 689
Flå sanitetsforening Olaug Engan E-post 466 51 869
Melhus Frivilligsentral Jorunn Merete Frengen (leder)  E-post 902 78 305
Flyktningrepresentant (2) Ellen Hoff Johansen E-post 974 94 340
       
Elevrepresentant, 
Melhus videregående skole
Hanna Gjøvik E-post 412 85 655
FAU,
Eid skole og oppvekstsenter
Mari Helen Heggvik E-post 924 95 579