Følgende nasjonale mål for folkehelsepolitikken legger føringer for Melhus kommunes folkehelsearbeid:

Norge skal være blant de tre landene i verden som har høyest levealder.
Befolkningen skal oppleve flere leveår med god helse og trivsel og reduserte sosiale helseforskjeller.
Vi skal skape et samfunn som fremmer helse i hele befolkningen.

Folkehelsearbeidet tar videre utgangspunkt i folkehelsemålene i kommuneplanens samfunnsdel: 

Melhus skal være en foregangskommune innenfor folkehelsearbeid og skal ha fokus på forebyggende og helsefremmende arbeid, trivsel og livskvalitet for alle grupper av befolkningen. Dette skal gjenspeiles i kommunens planlegging, drift og tjenesteproduksjon.

 

I Økonomi og handlingsplanen for Melhus kommune 2018-2021 er det formulert følgende hovedmål:

  • Melhus kommune skal være en foregangskommune innen folkehelsearbeid
  • Melhus kommune skal være blant de fremste på forebyggende arbeid
  • Melhus kommune skal legge til rette for at innbyggerne aktivt deltar i samskapningen av egne livsvilkår og lokalsamfunn